Jak na vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení je proces, který je vždy vázán na specifické podmínky potřeby konkrétní školy a ze své podstaty není nikdy ukončen. I přes tuto náročnost nabízí metodický portál Kvalitní škola srozumitelný návod, jak proces vlastního hodnocení zahájit a jak v něm pokračovat. Cílem tohoto procesu pak není vlastní hodnocení samotné, ale změny, které povedou ke zkvalitnění vzdělávání ve škole.

Proces vlastního hodnocení je už z podstaty věci charakteristický dvěma aspekty. Především je vázán na konkrétní školu, její specifické podmínky a potřeby. Kromě toho jde o proces nekončící, který poskytuje škole vnitřní zpětnou vazbu, která by měla sloužit postupnému zlepšování školy v oblasti podmínek, průběhu i výsledků vzdělávání. Z toho pak plyne několik faktů.
 
 • Vlastní hodnocení dělá škola pro sebe.
 • Vlastní hodnocení se týká celé školy a všech jejích aktérů (vedení, učitelé, nepedagogičtí pracovníci, žáci, rodiče apod.).
 • V oblasti vlastního hodnocení neexistuje univerzální šablona použitelná pro všechny školy stejně.
 • Vlastní hodnocení je prostředek zlepšování, nikoli formální či obtěžující úkol "pro někoho venku" k "založení různých papírů".
Metodický portál nabízí prostředí pro podporu vlastního hodnocení na školách a zobecnění zkušeností, které se podařilo shromáždit na jednom místě.

Pokud bychom měli odpovědět na otázku „Kudy na vlastní hodnocení?“, lze doporučit několik kroků, jak využít metodický web co nejefektivněji.

 
 • Začněte Okamžitým snímkem školy. Můžete ho použít jen ve vedení, v on-line podobě, kdy využijete reporty, které nástroj nabízí, v editovatelném formátu, který použijete běžným způsobem - možností je více. Ukazuje se jako velmi přínosné porovnat si pohled vedení školy s výsledky, které dostanete od pedagogů.  
 • Seznamte se s oblastmi hodnocení a jednotlivými kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Porovnejte si svoje vidění školy s tím, jak se na školu dívá Česká školní inspekce prostřednictvím národních hodnoticích kritérií. 
 • Seznamte se s metodickými doporučeními, která se k jednotlivým kritériím vážou. Vznikla jako zobecnění dobré praxe škol a mohou přinést mnoho inspirace i motivace.
 • Věnujte pozornost sobě a využijte kompetenční předpoklady ředitele školy. Může vás to nasměrovat k užitečnému doplnění vašich kompetencí nebo potvrdit a zvědomit, co všechno už v této oblasti dokážete.
 • Naplánujte si další cyklus vlastního hodnocení školy pomocí plánu vlastního hodnocení s využitím systému InspIS ŠVP. Není třeba usilovat o kvantitu, cílem je zlepšování, tedy kvalita.
 • Vyberte si nástroje, které využijete pro hodnocení vybraných evaluačních cílů. Tyto nástroje budou na metodickém portálu postupně přibývat.
 • Při práci s výsledky vlastního hodnocení využívejte nabízených námětů a inspirací, např. v podobě příkladů inspirativní praxe z konkrétních škol.
 • Porovnejte si výsledky vašeho vlastního, interního hodnocení s hodnocením externím, které vám poskytuje Česká školní inspekce buď v podobě konkrétního reportu pro vaši školu, nebo prostřednictvím inspekčních zpráv či souhrnných zpráv tematických a výročních.