Přehled dostupných metodických doporučení

Úvodní poznámky k využívání doporučení

Metodická doporučení slouží k inspiraci ředitelů a členů vedení škol při hledání cest, jak zkvalitňovat školu vzhledem ke kritériím pro hodnocení využívaným Českou školní inspekcí. Jednotlivá doporučení k danému kritériu neuvádí všechny možnosti, jak zvyšovat kvalitu v dané oblasti, ale popisují náměty činností, které mohou být vhodné pro většinu škol. Členěna jsou dle jednotlivých obsahů v daném kritériu a jsou uspořádána a označena od doporučení nejdůležitějších, přes důležitá, až po méně důležitá. Cílem uspořádání je napomoct ředitelům, resp. členům vedení, soustředit pozornost na činnosti, které jsou v daném kritériu zásadnější a pro zkvalitnění chodu školy v daném kritériu svým způsobem nezbytné, a teprve později se věnovat i dalším doporučením.

Rozsah realizace konkrétního doporučení bude vždy záviset na kontextu školy. Malá škola s nízkým počtem zaměstnanců bude pravděpodobně většinu procesu méně formalizovat a v podobě dokumentů bude zpracovávat jen povinnou dokumentaci. Naopak škola s vysokým počtem zaměstnanců v mnoha případech musí standardní procesy kodifikovat v dokumentech, které napomáhají kvalitnímu řízení školy. Smyslem v obou případech je ale proces zkvalitňování školy, nikoliv existence samotných dokumentů.

Vztah doporučení a hodnocení, ať už vlastního, nebo externího prováděného Českou školní inspekcí, je následující. Pokud škola sama nebo Česká školní inspekce při externím hodnocení shledá, že dosahovaná úroveň v daném kritériu vyžaduje zlepšení, nebo je nevyhovující, tak ředitel, resp. členové vedení, mohou využít doporučení ke zlepšení v daném kritériu. Doporučení nemohou ze své podstaty sloužit jako výčet znaků, kterými by škola dokládala dosahování kritéria.

Rozsah kritérií doplněných o doporučení je značný. Pro využití těchto textů proto doporučujeme vycházet z výsledků vlastního hodnocení a hodnocení externího. Je účelné se nejdříve věnovat oblastem a kritériím, ve kterých má škola největší rezervy. Pokud škola dosáhne zlepšení v daném kritériu jinými kroky než těmi, které jsou uvedeny v těchto doporučeních, není to chyba. Hodnocení se soustřeďuje na výsledný efekt pro dosahovanou kvalitu školy.
  Inspirace k využívání metodických doporučení.