Plánování vlastního hodnocení s využitím systému InspIS ŠVP

Jedním z prvních kroků nutných pro zajištění systematicky prováděného vlastního hodnocení je systém plánování na delší období. Cílem plánu vlastního hodnocení není tvorba formálního dokumentu, ale rozplánování jednotlivých kroků tak, aby vedení školy, pedagogové, ale ani zákonní zástupci příp. další relevantní partneři nebyli zahlceni úkoly spojenými s vlastním hodnocením a aby prováděné vlastní hodnocení bylo součástí pravidelného procesu řízení školy. Komplexnost a provázanost jednotlivých jevů ve škole je velmi vysoká a z tohoto důvodu je plán vlastního hodnocení jedním z nástrojů pro zvládnutí náročnosti procesu vlastního hodnocení. Cílem je věnovat se postupně různým oblastem v chodu školy tak, aby docházelo k systematickému zkvalitňování vzdělávání ve škole.
 
Plán vlastního hodnocení, který se explicitně předpokládá např. v předškolním vzdělávání, je možné vytvářet v rámci školního vzdělávacího programu nebo zcela samostatně. Pro předškolní, základní i střední vzdělávání je v systému InspIS ŠVP k dispozici samostatná funkcionalita pro vytváření plánu vlastního hodnocení, kterou je možné využívat i bez vytváření ŠVP v systému InspIS ŠVP.


Plan-001.jpg
 
V rámci této funkcionality je možnost vytvořit nový plán, který automaticky nabízí aktuální oblasti a kritéria. Pokud chce škola vytvářet plán vlastního hodnocení bez využití těchto kritérií, tak je umožněno vytvářet nový plán bez importu kritérií.

Plan-002.jpg
Následně je plán vhodně nazván a je případně možné zvolit, zda bude součástí ŠVP v systému InspIS ŠVP nebo bude využíván jako samostatný dokument mimo ŠVP. Při tvorbě nového plánu se předpokládá, že škola bude vytvářet plán na určité období počínaje 1. zářím nového školního roku. Je ale možné zvolit i jiné období a délku trvání plánu.  Následně je nutné vybrat kritéria, ve kterých se chce škola věnovat vlastnímu hodnocení. Po vybrání a doplnění všech údajů lze výběr uložit. Následně se zobrazí plán a zvolené údaje v tabulce. Vše je možné i po zadání dodatečně upravit. Při editace základních údajů i výběru kritérií v plánu se zobrazí okno s již vytvořenými oblastmi i kritérii a je možné doplnit vlastní oblasti a kritéria, nebo opět vybrat z předdefinovaných kritérií.
 Plan-003.jpg
Zvolením názvu plánu se zobrazí detaily plánu a je možné jej dále doplňovat. Volbou dané oblasti je následně možné doplnit cíl hodnocení, resp. doplnit cíle v daném kritériu. Pro vyplnění nástrojů, časového rozvržení, zodpovědnosti, případně poznámek je nutné zvolit některý z předem zapsaných cílů.
Plan-004.jpg
Plan-005.jpg    Plan-006.jpg

Předpokladem je, že každý cíl může mít své vlastní nástroje, ale i vlastní časové rozvržení. Inspiraci pro nástroje je možné získat z metodického portálu. Vyplněný plán vlastního hodnocení může být buď exportován do MS Word pro další využití, nebo exportován v tiskové sestavě, která umožňuje i záznam realizace a vyhodnocování jako podklad pro celkové vyhodnocení a pozdější vytvoření navazujícího plánu vlastního hodnocení.
Plan-007.jpg

Plan-008.jpg