Kvalitní škola jako východisko vlastního hodnocení

Kvalitní škola jako východisko vlastního hodnocení


 
Základním předpokladem efektivního působení modelu tzv. kvalitní školy a na něj navázaných hodnoticích kritérií je jejich využitelnost nejen ze strany České školní inspekce, ale také ze strany samotných škol či dalších aktérů. Velký důraz byl tedy již při vlastní tvorbě kladen na autoevaluační potenciál modelu tzv. kvalitní školy, který by se měl stát vhodným a využívaným nástrojem také pro kontinuální sledovánívyhodnocování kvality poskytovaného vzdělávání ze strany jednotlivých škol (s autoevaluačními mechanismy škol počítá přímo školský zákon).
 
Žádoucím cílovým stavem tedy je, aby školy samy v maximální možné míře dbaly o rozvoj své kvality. Model tzv. kvalitní školy jim může v jejich autoevaluačním snažení posloužit jako permanentní ukazatel cíle. Školy (tedy vedení škol i učitelé) při využívání modelu tzv. kvalitní školy budou moci trvale sledovat, nakolik se přibližují ke konsensuální ideálně fungující škole, a to bez ohledu na rozdílnosti ve svých školních vzdělávacích programech či socioekonomických podmínkách, ve kterých se nacházejí nebo z nichž pocházejí jejich žáci.

Stát jako garant kvality a dostupnosti vzdělávání prostřednictvím modelu tzv. kvalitní školy jednoznačně a srozumitelně školám, rodičům, zřizovatelům i veřejnosti sděluje, jaká má kvalitně vzdělávající škola být – stanoví důležité znaky kvality, nepominutelné aspekty fungování škol i samotné výukycíle, jichž má být dosaženo. Neomezuje tím volnost škol ve stanovení řady konkrétních vzdělávacích cílů v rámci autonomie dané školními vzdělávacími programy, ale definuje mantinely, v nichž se vzdělávání musí pohybovat.

Rodiče pak dostanou možnost na základě porovnání popisu, jak si kvalitní školu a kvalitní vzdělávání představuje stát, a reálného fungování jednotlivých škol objektivněji posuzovat jejich kvalitu.

A v neposlední řadě je model tzv. kvalitní školy základním vodítkem pro výkon zákonného poslání České školní inspekce – sledovat a hodnotit kvalitu škol prostřednictvím stabilních, neměnných a všeobecně přijatých hodnoticích kritérií. Dlouhodobá platnost kritérií navíc umožní lépe vyhodnocovat vývoj kvality národního vzdělávání v čase. Podrobné indikátory umožní identifikovat příklady dobré praxe, které poslouží ke sdílení a výměně zkušeností a dovedností od škol, které již excelence v některé z oblastí dosáhly, směrem k těm, které se k ní teprve vydaly.