Příklady inspirativní praxe

Příklady inspirativní praxe mají za cíl podpořit srozumitelnost hodnoticích kritérií uplatňovaných Českou školní inspekcí, zejména požadované nejvyšší úrovně, a zároveň inspirovat ostatní školy při usilování o vyšší kvalitu. Příklady ale nemohou, a nebylo to ani cílem, certifikovat danou školu nějakou značkou kvality (to, že je daná škola dobrá a inspirativní v nějakém kritériu, ještě neznamená, že musí být dobrá ve všech kritériích). Podobně nebylo cílem výzkumně dokázat, že škola je v daném kritériu kvalitní (příklady neusilují o shromáždění „objektivních“ faktů o kvalitě školy, ale vybírají ty informace, které jsou zajímavé, inspirativní, a tedy i přenositelné na jiné školy; nicméně dokladování kvality uvedené v příkladu inspirativní praxe by mělo být korektní, přesvědčivé, žádné údaje nebyly záměrně zkreslovány).
 
Podobně při vzniku příkladů inspirativní praxe nešlo o umělé vytváření kvality školy v daném kritériu (v některých případech sice došlo u škol ke zlepšení díky spolupráci trvající delší období při sbírání podkladů, ale nebylo to primárním cílem).

Příklady inspirativní praxe slouží zejména vedoucím pracovníkům škol jako inspirace pro pedagogické řízení a k většímu porozumění pro to, co je očekávaná vysoká kvalita v jednotlivých hodnoticích kritériích.

Příklady tedy zachycují vybrané aspekty kvality konkrétních škol a školských zařízení v České republice podle Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání České školní inspekce. Příklady lze tedy číst též jako ilustrativní ukázku kvality v daném inspekčním kritériu. V tomto smyslu se ale většinou nejedná o ukázku bez výhrad ideální. Důraz byl kladen na pravdivost, realističnost, dosavadní cestu školy, všímání si rizik na této cestě, odlišení toho, co se výjimečně daří, od toho, co není ideální. Školy mohou být inspirací také tím, jak nad danými kritérii přemýšlí a jak evaluují svou cestu ke kvalitě.

Každá škola je jiná a příklady inspirativní praxe nemají ambici být absolutně platným přístupem či univerzální cestou pro všechny. Nejedná se tedy o závazné návody. I z těchto důvodů je u určitého kritéria příkladů více, aby se spíše ukázaly možnosti, než posiloval pouze jeden z řady možných přístupů.

Celkem vzniklo 80 příkladů inspirativní praxe, které jsou přístupné na tomto metodickém portálu. Jde o 17 příkladů z mateřských škol, 35 ze základních škol, 20 ze středních škol, z toho 5 gymnázií, 1 z vyšší odborné školy, 4 ze základních uměleckých škol, 2 ze středisek volného času a 1 z diagnostického ústavu a střediska výchovné péče. Každé kritérium je pokryto dvěma až pěti příklady a odkaz na příklad inspirativní praxe je u popisu kritéria. Soubor příkladů inspirativní praxe je postupně doplňován o další aktuální příklady.

Příklady jsou vždy uvedeny stručnou anotací, následuje zaměření vybraného kritéria a profil školy, protože pro porozumění příkladu inspirativní praxe je důležitý i kontext, ve kterém škola existuje. Nejdůležitější a nejobsáhlejší část je potom samotný popis příkladu inspirativní praxe. Všechny příklady také reflektují rizika a příležitosti zvoleného postupu. V závěru se autoři daného příkladu zamýšleli nad přenositelností příkladů na jiné školy. Nedílnou součástí každého příkladu jsou jeho přílohy, které obsahují vše, co příklad dokumentuje, např. evaluační nástroje vytvořené školou, záznamy a/nebo přepisy rozhovorů, textové dokumenty, žákovské produkty, fotodokumentaci, videonahrávky apod. 

Přehled příkladů inspirativní praxe podle kritérií

Přehled příkladů inspirativní praxe podle modifikací kritérií