Publikace s uvolněnými úlohami

Specifickou podporu poskytovanou Českou školní inspekcí učitelům představují vybrané úlohy uvolněné z jednotlivých mezinárodních šetření, které jsou doplněny dalšími metodickými a didaktickými informacemi a návody pro práci s těmito úlohami přímo ve výuce s cílem podporovat zvyšování kvality výuky vybraných dovedností (zejména čtenářských, matematických a přírodovědných). Úlohy uvolněné z mezinárodních šetření totiž nejsou pouze evaluačním nástrojem, ale mají výrazný didaktický potenciál, a lez se jimi inspirovat přímo pro výuku.

Pro využití k evaluaci úrovně dosažené žáky ve vybraných dovednostech (gramotnostech) i pro využití při samotném vzdělávacím procesu jsou úlohy z mezinárodních šetření vloženy do modulu školního testování v inspekčním systému elektronického testování InspIS SET, a pracovat s nimi tak může každá škola.


TIMSS
Inspirace pro rozvoj dovedností
Úlohy z matematiky a přírodovědy
 
zejména pro učitele 1. stupně ZŠPISA
zejména pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií PIRLS 2016
pro učitele ZŠ
PISA 2015
Uvolněné testové úlohy z přírodovědné gramotnosti 
zejména pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
 
zejména pro učitele 1. stupně ZŠ
Metodická publikace s úlohami pro rozvoj dovedností
zejména pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií