Efektivnost dalšího vzdělávání pedagogů v uměleckém vzdělávání

Pro příklad inspirativní praxe bylo vybráno kritérium 3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji z důvodu dlouhodobého a systematického věnování se této oblasti ředitelem Základní umělecké školy Praha 10 – Hostivař, Trhanovského náměstí 8.

Důležitým předpokladem pro kvalitní naplňování hlavního poslání základní umělecké školy a stanovené vize ve školním vzdělávacím programu je systematické koncepční plánování pedagogického řízení a pedagogického procesu jako vzájemně provázaného celku s ohledem na vnitřní a vnější podmínky. Tato skutečnost je významná pro efektivní realizaci vzdělávání v individuální, skupinové a kolektivní výuce ve čtyřech uměleckých oborech vyučovaných ve škole. Význam aktivní spolupráce pedagogů s dopadem na vzdělávání se pozitivně projevil v době distanční výuky.

Příklad inspirativní praxe se týká dalšího vzdělávání pedagogů a jejich vzájemné spolupráce, hlavně jejich aktivního přístupu k vlastnímu vzdělávání a iniciativnímu postoji ke spolupráci. Důležitým předpokladem je především aktivní přístup pedagogů k osobnímu rozvoji. Pro zkvalitňování vzdělávání je nezbytná znalost ředitele školy osobnostního profilu a preferencí každého zaměstnance. Pro zjištění slouží osobní rozhovory, tzv. koučování ředitelem školy, který se v dané oblasti cíleně vzdělával, a následně postupně uskutečňoval plánovaný záměr profesního rozvoje jednotlivých pedagogických pracovníků. Významnou součástí vzdělávání je implementace získaných poznatků do prezenční i distanční výuky, přičemž je žádoucí vhodně sledovat, jak se to daří a jaký to má přínos pro zlepšování kvality vzdělávání. Do vize školy, která je zpracována ředitelem ve spolupráci se zaměstnanci, se promítá soulad individuálních plánů s potřebami školy.

Tato oblast byla rovněž pozitivně hodnocena Českou školní inspekcí ČR v roce 2017 následujícím výrokem řediteli se daří zapojit pedagogy do vlastního profesního rozvoje, to vede k aktivnímu přístupu a pozitivnímu vnímání jeho prospěšnosti“. Výbornou úroveň naplňování této oblasti lze v uvedené škole vysledovat v následujících okruzích uvedeného kritéria.

Kritérium 3.3: Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji:

-       Pedagogové svoji práci pravidelně vyhodnocují.

-       Jsou aktivní v přístupu ke svému profesnímu rozvoji.

-       Pravidelně se účastní kurzů a seminářů k doplnění svého vzdělání a odborných dovedností.

-       Účelně využívají i samostudia a rozmanitých efektivních forem sdílení zkušeností.

-       Zajímají se o nové trendy a získané poznatky efektivně uplatňují ve výuce.

Základem kvalitně poskytovaného základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých školách je především kvalitní učitel. Pro uvědomění si tohoto je důležitá jednoduchá rovnice, kterou by si všichni zúčastnění na výuce měli vzít za své.

Kvalitní škola = kvalitní výuka = kvalitní učitel

Toho si je vědom ředitel školy, který hledal a stále hledá optimální formy, jak efektivně zapojit členy pedagogického sboru do aktivního pojetí svého dalšího vzdělávání. Cílem ředitele je změnit postoj učitelů k vlastnímu vzdělávání a jejich celkový přístup k budování kvalitní školy. Každý učitel předává vždy žákům v danou chvíli maximum. Učí nejlépe, jak dovede, jak umí. Jestliže chceme, aby si lidé vážili učitelů, tak ti si nejprve musí vážit sami sebe. V pěstování a rozvíjení sebeúcty každého učitele tkví velká a trpělivá práce ředitele školy.

Ve školním vzdělávacím programu, na kterém se samozřejmě podíleli učitelé školy, je v kapitole Charakteristika pedagogického sboru mimo jiné uvedeno následující: Pedagogický sbor je odborně kvalifikovaný, otevřený novým didaktickým přístupům i uměleckým směrům. Učitelé si sami stanovují pravidla pro utváření vzájemných vztahů, kterými se podílejí na definování dlouhodobé představy o podobě školy a ovlivňují tak její celkovou atmosféru.“ Aby tento záměr mohl být naplněn, ředitel plánovitě připravoval změnu v pojetí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které je ze zákona o pedagogických pracovnících jejich povinností (příloha č. 1). Tuto povinnost chtěl ředitel přesunout v myšlení a uvažování lidí do sféry, kterou můžeme označit „já chci, já mám osobní zájem“. Také ředitel školy musí být otevřený novým pohledům, umět odhalovat zastaralé způsoby uvažování ve vlastní hlavě a inspirovat tak ostatní, že reformu nepotřebují školy, ale hlavy vyučujících. A při inspekční činnosti byla oblast vedení pedagogických pracovníků a jejich aktivního zapojení do dalšího vzdělávání a podílu na kvalitě školy hodnocena dalším výrokem: Ředitel systematicky vede pedagogický sbor k participaci na řízení a směřování školy, zapojení pedagogů do utváření výchovně-vzdělávacích strategií a identifikace s nimi vede k naplňování strategií ve výuce.“

Vedení školy se dlouhodobě zabývá efektivností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Postupně byli jednotliví vyučující mající zájem motivováni k plánování svého profesního rozvoje prostřednictvím plánů osobního rozvoje. Pro efektivitu vzdělávání má nesporný význam dobrovolný přístup pedagogů ke svému osobnostně-profesnímu rozvoji. Toto se pozitivně promítá do vzdělávání žáků využíváním nových vhodných metod a forem práce s ohledem na jedinečnou osobnost každého žáka. Na základě zjištění a poznatků ředitel vypracoval koncept strategického plánu dalšího vzdělávání zaměstnanců v ZUŠ Hostivař. Při uvědomění si všech úskalí, ale také výhod, je tento nastavený koncept přenositelný i na jiné školy (příloha č. 2).

Ředitel školy se zabýval hlavními příčinami obecné neochoty učitelů se dále vzdělávat a definoval pět základních důvodů, které se ve své škole snaží eliminovat. Prvním důležitým momentem je výběr kvalitního lektora, který má lidem co říct a také ví, jak to říct, což vyústilo v druhou příčinu neúspěšného vzdělávání a tím je způsob prezentace. Další příčinou je nedostatek času v rámci školení na prezentovanou oblast. Jako čtvrtou oblast definoval pocit vlastní dokonalosti (nedostatečné sebereflexe) zúčastněných a v neposlední řadě je to absence lídra. Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je znalost lidí a vědět, jak s nimi vycházet. Významným momentem bylo a stále je přivést učitele k tomu, že to, co dělají, dělají pro sebe.

Ředitel při pojetí DVPP vycházel ze čtyř premis, kterými byly a jsou státní dokumenty, z pojetí kvalitní školy z Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání České školní inspekce a Kariérního řádu (Ten byl prioritou MŠMT pro rok 2017. Návrh novely zákona však neprošel Poslaneckou sněmovnou.), ze kterého se inspiroval standardem učitele (příloha č. 3). Rozvíjení oblasti DVPP mělo samozřejmě vliv i na styl vedení školy, který ředitel po uvážlivém rozhodování postupně přeměňoval v nový participační systém řízení. Po zralé rozvaze zrušil uměleckou radu jako nepodnětný a nepružný poradní orgán a ponechal pouze vedoucí jednotlivých oddělení s danými kompetencemi. Vedle toho inspiroval pedagogy k vytváření tzv. pracovních skupin na konkrétní aktuální téma, které je nutné řešit. Tyto skupiny vznikají i na základě iniciativy vyučujících, což znamená již zmiňovaný pokrok a dílčí úspěch při vedení pedagogického sboru a posun v myšlení lidí. Další skupiny vznikají i v návaznosti na osobní plány profesního rozvoje při zjištění shodných okruhů, v čem se chtějí zlepšit, co chtějí dále rozvíjet. Znovu je důležité připomenout, že kvalitní učitel a jeho osobní růst přináší zisk nejen jemu, ale také škole. Se vším souviselo nastavení funkčních procesů řízení s vytyčením krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů rozvoje školy.

Před zahájením trendu participujícího řízení školy ze strany pedagogů byl ředitelem každému učiteli zaslán osobní motivační dopis s odkazem na předpokládaný kariérní řád (příloha č. 4). Poté následoval výjezdní pětidenní workshop (WS) učitelů ve wellness hotelu. Při realizovaných aktivitách směřujících k motivaci lidí a jejich zájmu na svém profesním a osobnostním rozvoji kladl důraz na důstojnost všech zúčastněných a podnětnost zvoleného místa konání. Smyslem celého počínání bylo, aby učitelé sami dospěli k poznání o důležitosti dalšího vzdělávání a přišli na to, že je potřeba se dále vzdělávat.

Všichni individuálně a hlavně dobrovolně absolvovali test osobnosti MBTI, který měl nesporný přínos pro sebepoznání každého z nich. Před samotným testem byli ředitelem – koučem – upozorněni na následující doporučení:

 • Odpovědi na otázky nebo situace neznamenají ani horší, ani lepší výsledek.
 • Nesnažte se proto hledat nějaké správné odpovědi, jak by to asi mělo být.
 • Odpovídejte upřímně, víceméně intuitivně, sami za sebe.
 • Pokud myslíte, že platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje, nebo naopak vynechejte tu, jež vám více nevyhovuje.
Během čtyř dnů hovořil v rámci koučování s každým cca jednu hodinu. V průběhu rozhovorů je velmi důležité neztratit důvěru respondenta – učitele (příloha č. 5, příloha č. 6). Kouč, který se souhlasem respondentů si činí poznámky, si musí být neustále vědom toho, že důvěra je na prvním místě. Tato nová role, i když ne zrovna obvyklá, byla velmi náročná pro ředitele školy, který se musel oprostit od své funkce a v žádném případě nesměl projevit reakce jako ředitel. Aby ředitel školy dělal kouče, není zrovna vyhovující a také není přenositelné na jiné školy.

Všemu předcházela nezbytná pečlivá a promyšlená příprava ředitele školy, jenž se v době WS změnil do role kouče (pedagogické pracovníky koučoval), ve které se musel oprostit od role ředitele z několika důvodů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je získat důvěru lidí. Dalším podstatným faktorem pro kouče je striktně dodržovat, aby se informace získané v roli kouče nepromítaly do vztahu ředitele a učitele. Přínosem bylo, že na konci WS každý z účastníků (pedagog) znal své silné stránky, ale také slabé. Toto byl základ pro další cílený rozvoj jednotlivců. Následně po návratu do školy zpracovávali plán profesního rozvoje učitelů na základě podkladů, které vyplynuly z realizovaných kurzů. Prvním poznatkem ředitele školy bylo, že se cca o 50 % zlepšily vzájemné vztahy mezi pedagogickými pracovníky, projevovala se větší důvěra ve vzájemnou spolupráci. Vyučující se sami iniciativně začali scházet a diskutovat o tom, v čem se budou vzdělávat. Samostatně vytvářeli skupiny v příbuzných tématech vzdělávání (např. výtvarný obor, literárně-dramatický obor, jednotlivá studijní zaměření nebo skupina příbuzných studijních zaměření v hudebním oboru, hodnocení žáků). Učitelé, kteří se aktivně zapojili do trendu aktivní vzájemné spolupráce, představují při jednání pedagogické rady s využitím powerpointové (maximálně pětiminutové) prezentace ostatním, jak a v čem se posunuli za uplynulý školní rok. Ani jednu z informací, které ředitel od učitelů získal (jako kouč), nikdy dále nepoužil ve funkci ředitele školy.

Toto se uskutečnilo ve školním roce 2014/2015 – v době, kdy se v pedagogické společnosti intenzivně jednalo o kariérním řádu, na jehož realizaci chtěl být ředitel se svými pedagogy připraven. V následujícím školním roce byly vytvořeny nové plány s pozměněným názvem osobní plány profesního rozvoje (příloha č. 7). Toto byl velmi důležitý krok. Změna původního názvu profesní plány osobního rozvoje znamenala, že důraz je kladen na celkovou osobnost vyučujícího, ne pouze na jeho profesní rozvoj. A rovněž byly promyšleně vytvořeny podklady k realizaci plánu. Následovala další společná akce, opět výjezdní, do stejného místa a tentokrát se záměrem projednávat cíle školy se znalostí prostředí školy a identifikovat slabá místa. Tento přístup není o tom chválit aktivní nadšence, ale o využití jejich pozitivní motivace. Všechny uváděné aktivity jsou stále striktně dobrovolné. I přes prozatímní padesátiprocentní aktivní zapojení pedagogů ředitel není a nemůže být pesimistou, musí pokračovat dále s pozitivním přístupem a být si vědom, že celý tento proces aktivního zapojení pedagogických pracovníků do dalšího vzdělávání je běh na dlouhou trať. Pedagogové se postupně zajímali o vlastní práci svých kolegů také prostřednictvím vzájemných hospitací. Svou činnost systematicky vyhodnocovali spolu s ředitelem školy a snažili se hledat vhodné cesty pro svůj další rozvoj prostřednictvím cíleného dalšího vzdělávání, vzájemných konzultací, samostatným vytvářením oborově a tematicky analogických pracovních skupin. Všechny tyto postupně realizované aktivity byly velmi přínosné v období od března 2020, v době distanční výuky, kdy bylo důležité zorientovat se v nových podmínkách a s dobrou znalostí personálních i materiálních podmínek nastavit priority k úspěšnému zvládnutí nového dosud nerealizovaného způsobu výuky.

V období příprav se učitelé s ředitelem scházeli každý den a vedli strukturované diskuze o tom, jaké výhody nám všem, pedagogům i žákům, může tato doba přinést. Společně se zabývali také tím, co se můžeme nebo také musíme naučit, v čem a jak se můžeme posunout a co z toho můžeme využít pro zvýšení kvality vzdělávání v budoucnu při běžné výuce. V tomto ohledu byl velmi důležitý segment managementu, jak reagovat na změny s využitím dosavadních zkušeností a nově získaných informací. Do všeho dění se po impulzu ředitele školy vyučující aktivně zapojili. Jednoznačně se projevilo, že není možné jen založit nějaké „Teamsy“ nebo Google Classroom a pedagogům říct: „Od zítřka učíme distančně.“ Učitelé musí uvěřit, zvnitřnit, že to co dělají, dává smysl. Na začátku pandemie byly s učiteli nejprve nastaveny společné principy, na kterých bude distanční výuka probíhat. Ze společného úsilí vznikl prvotní materiál Desatero distanční výuky na ZUŠ Hostivař k realizaci distanční výuky (příloha č. 8). Následně byli rodiče seznámeni s plánovanými aktivitami nebližších týdnů. Po čtrnáctidenních pečlivých přípravách bylo žákům nabídnuto distanční vzdělávání. Po prvním týdnu si tuto skutečnost uvědomili a vzniklou situaci začali vnímat jako příležitost k proměně zažitých stereotypů. Ve chvíli, kdy učitelé vzali nutnost distanční výuky za svou, nebyl už problém zahájit intenzivní proškolování. Ve druhém týdnu absolvovali intenzivní kurz na práci s digitální platformou Google Classroom. Výběr této platformy vycházel ze zjištění, jaké platformy jsou nejpoužívanější v základních školách, které navštěvují žáci ZUŠ Hostivař. Tímto krokem chtěli zamezit zatěžování žáků i jejich rodičů dalším systémem. Po proškolení byl u všech oborů a předmětů zaveden jednotný komunikační systém směrem k žákům a rodičům. Společné snažení pak znamenalo, že pedagogové pracovali sami bez potřeby vnější motivace či příkazů ředitele školy. Následovalo velmi intenzivní, několikatýdenní povinné školení „Respektovat a být respektován“ s aktuální tematikou přístupu k dětem a jejich hodnocení. Dále následovaly dobrovolné semináře s navazující problematikou hodnocení žáků „Hodnotové vzdělávání C. Mooney“ se skoro padesátiprocentní účastí pedagogického sboru. Nově nabyté poznatky znamenaly změnu v přístupu k pololetnímu i závěrečnému hodnocení žáků. Na základě těchto zkušeností a změn v zažitých paradigmatech hodnocení žáků v uměleckém vzdělávání probíhalo pololetní i závěrečné hodnocení žáků formou sebehodnocení. Bylo založeno na komplexně zpracovaném dotazníku, který si žáci vyplnili sami, své znalosti a dovednosti vyhodnotili a nad výsledky se pak sešli se svými učiteli k posouzení. Tento následný dialog byl nejcennějším momentem přechodu od hodnocení k sebehodnocení žáků.

Pro všechny participující na nastavení systému distanční výuky bylo povzbudivé, že MŠMT využilo text školy Desatero distančního vzdělávání na ZUŠ Hostivař pro vytvoření a vydání prvního manuálu pro ZUŠ v České republice. Tento fakt znamenal v dalším období velmi mnoho tím, že jejich intenzivní práce byla inspirativní a došla uznání.

Co se však projevilo jako zcela zásadní, bylo zjištění, že v době krizového managementu je úloha ředitele nezastupitelná a jím vhodně využívané principy leadershipu mimořádně efektivní. Také se ukázalo, že krizový management lze ovšem aplikovat pouze po určitou omezenou dobu, po které je žádoucí plynule přejít k delegování, což se v personálních podmínkách školy podařilo a každý nesl svůj díl odpovědnosti. Aktivita a zapojení učitelů se odvíjela od prvotního motivačního setkávání v prvních dnech uzavření škol. Společným sestavením zásad (priorit) distančního vzdělávání hned na začátku pandemie došlo k určitému ukotvení a stabilizaci v pedagogickém sboru. Těmto prioritám pak byly podřízeny veškeré následující kroky bez obav, jak bude výuka probíhat v následujícím období. Celý pedagogický sbor byl na proměnlivost ministerských opatření připraven a vyučující nemuseli své přístupy radikálně měnit. Společně nastavená pravidla byla pro učitele určitý „maják“, jímž se řídili a řídí, a pro rodiče žáků ze ZUŠ Hostivař záruka „předvídatelnosti“, což se ukázalo jako velká hodnota pro podporu rodičů, kteří v chaotickém období oceňovali, že alespoň někde je nějaká jistota. Ve školním roce 2020/2021 bylo po zkušenostech původní „desatero“ zredukováno na pět principů, kterými se všichni řídili celý školní rok:
 1. Zdraví a životy dětí a učitelů – nic není důležitější
Žádné koncerty, představení, kulturní nebo školní akce nestojí za to, aby lidé riskovali životy a zdraví.
 
 1. Jakýkoliv kontakt s dětmi – i kdyby se zrovna nic nenaučily
Podstatné je slovo „jakýkoliv“, protože děti mnohdy nepotřebují další učivo, úkoly a testy, ale vyslechnutí, pochopení, sdílení pocitů a podporu.
 
 1. Nezatěžovat rodiče – mají spoustu jiných starostí, než je ZUŠ
Situace mnohých rodin je složitá a ZUŠ by jim neměly v současnosti přidělávat starosti. Měly by do rodin přinášet spíše rozptýlení, radost, příležitost k podpoře samostatnosti, společným aktivitám apod.
 
 1. Opravdu se něco naučit – i v této době lze dělat pokroky
Není třeba rezignovat na vzdělávací cíle, je mnoho kompetencí, které lze i v této době u dětí rozvinout.
 
 1. Sebevzdělávání – nebát se změny
Tato doba je skvělou příležitostí stát se dětem partnery a učit se společně s nimi.

Pro získání zpětné vazby o probíhající distanční výuce, k probírání nejrůznějších témat vztahujících se ke vzdělávání v ZUŠ, k řešení případných problémů, k upřesnění možných nejasností či sdělování doporučení k možnému zefektivnění byl ředitel školy pravidelně jeden den v týdnu od 18:00 do 19:00 hodin k dispozici prostřednictvím nově zřízeného kanálu na sociální síti „Volejte řediteli ZUŠ“. Čas byl zvolen s ohledem na zaměstnanost a vytíženost rodičů v průběhu dne. Tyto rozmluvy řediteli doplňovaly informace získané z virtuálních hospitací. Stejný servis byl otevřen i pro učitele „Volejte svému řediteli“, kdy je ředitel ve stejný den dopoledne před výukou od 11:00 do 12:00 hodin k dispozici učitelům. Návštěvy jsou dobrovolné a připojuje se pouze ten, kdo potřebuje nějakou radu nebo informaci. Vedle virtuálních hospitací a rozhovorů s rodiči se ředitel školy zajímá o poznatky učitelů z distanční výuky také realizováním osobních rozhovorů podle jednotné sady zjišťujících otázek:

 
 • Zhodnocení dosavadního přístupu učitele, podpora silných stránek pozorovaných při virtuálních hospitacích.
 • Kdybyste měl vybrat jednu věc, na kterou jste hrdý (pyšný), že jste za toto období dokázal, která by to byla?
 • Co si myslíte, že by bylo dobré si z distančního období odnést do prezenční výuky, jaké věci z oblasti provozu i pedagogiky by bylo dobré zachovat i do budoucna?
 • Co bylo pro vás osobně při distančním vzdělávání nejobtížnější?
 • Jaký vidíte posun u sebe v otázce hodnocení žáků?
 • Co se v této věci chystáte změnit přímo ve výuce?
 • Co jste si v tomto roce uvědomil (z tématu hodnocení žáků) ve vztahu ke zkušenostem získaným ve studiu na konzervatořích, pedagogických fakultách apod.?
 • Jak by podle vás mohla vypadat naše škola v roce 2030 – co byste si přál, aby se ve škole změnilo?
 • Ocenění přístupu učitele k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Jak hodnotíte právě uskutečněná školení?
 • Jaké momenty jste ze školení již využil při práci s žáky?
 • Co byste se mnou rád probral a já jsem se na to nezeptal?

Při vyhodnocení naplňování kritéria 3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji byly využity následující indikátory:

 • Aktivní přístup pedagogů k dalšímu vzdělávání
 • Aktivní přístup vyučujících na jednání pedagogické rady
 • Naplňování vize dané ŠVP prostřednictvím vztahů mezi jednotlivými účastníky
 • Realizované osobní plány profesního rozvoje
 • Iniciativa pedagogů při řešení problémů
 • Vlastní příklad jednotlivců zapojených do tohoto systému
 • Realistická strategie rozvoje školy, kterou pedagogové sdílejí a naplňují
 • Ve škole jsou nastavena jasná pravidla pro konstruktivní komunikaci všech aktérů
 • Delegování úkolů, samostatnost a přenesení odpovědnosti umožňuje osobní růst každého pracovníka

Základní umělecká škola Hostivař se může pyšnit velmi pozitivními a přátelskými vztahy mezi pracovníky školy, ve kterých hlavní roli zastává její ředitel. Ten cíleně dbá o osobní rozvoj pedagogů a jejich účinnou participaci na činnosti školy. Než situace dospěla do stavu, že může sloužit jako příklad inspirativní praxe, museli pracovníci školy ujít dlouhou cestu naplněnou činnostmi nad rámec tzv. běžných povinností, někdy neporozuměním, také střídáním pedagogů, kteří nedokázali nebo nechtěli pracovat v tomto sdíleném a plně aktivním duchu.

Období, kdy musela být škola zavřená a výuka probíhala pouze distančně, bylo využito k intenzivnímu proškolení celého pedagogického sboru nejen v nových technologiích, ale také v problematice hodnocení žáků, žáků se SVP a potřeb žáků, kteří mají problém s připojením k distanční výuce. Výrazným posunem bylo získání dovedností při práci s digitálními technologiemi a platformami, které byly dříve učiteli využívány pouze minimálně. Důležitý byl výsledný posun v uvažování učitelů o problematice hodnocení žáků, který ředitel sleduje při osobních rozhovorech, kdy je této otázce hodnocení věnován značný čas. Z řízených rozhovorů s vyučujícími vyplynou nové možnosti ke zvládání výuky v uměleckých oborech ve všech jeho úsecích (příloha č. 9). Po všech zjištěních je zřejmé, že polovina vyučujících, kteří jsou na této cestě inspirací pro ostatní, aktivně přistupuje k osobnímu i profesnímu rozvoji. V rámci řízených pravidelných rozhovorů s ředitelem všichni pedagogové svou práci vyhodnocují s cílem dalšího rozvoje, který se promítá do vlastního vzdělávání žáků, jehož účinnost ředitel ověřuje tzv. návštěvami v hodinách. V období distanční výuky bylo více než nutné zajímat se o nové trendy a ty pak efektivně uplatňovat ve výuce. Získané poznatky a zkušenosti si vyučující mezi sebou vzájemně předávali a také po dohodě mezi sebou využívali vzájemných hospitací.

K aktivní vzájemné spolupráci je zapotřebí pedagogy nadchnout, jít jim příkladem a hlavně jim poskytnout čas, aby pochopili výhody a přínos svého aktivního přístupu k dalšímu vzdělávání, který pak ovlivňuje jejich osobnost nejen po stránce odborné, ale také kvalitu vzdělávání v kvalitní škole. Tyto aktivity mají zároveň nemalý podíl na vzájemné spolupráci a sdílení. Riziko může být v přístupu ředitele školy – lídra, kouče, aby tuto oblast tzv. nelámal přes koleno, kladl důraz na vstřícnost, a na nevyčleňování těch pedagogů, kteří se z jakéhokoliv důvodu do nově vznikajícího systému aktivního přístupu k dalšímu vzdělávání ještě nezapojili. Důležité je neztrácet víru a stále mít na paměti, že práce s lidmi – umělci – není jednoduchá a všichni jsou jedineční. Velkému tlaku je vystaven také ředitel školy při zavádění nového způsobu řízení.

Základní umělecká škola Praha 10 – Hostivař, Trhanovského náměstí 8 (dále „ZUŠ“ nebo „škola“) s padesátiletou tradicí se nachází v jihovýchodní části Prahy, společně s Horními Měcholupy tvoří městskou část Praha 15. Patří do obvodu Praha 10 a správního obvodu Praha 15. Škola zahájila svoji činnost v září roku 1969 na Zahradním Městě se třinácti učiteli. Vyučovalo se nejprve v hudebním a výtvarném oboru. Rozšiřující se bytová výstavba a nárůst počtu obyvatel vedl v roce 1984 k přesídlení školy do budovy v Hostivaři na Trhanovském náměstí. Počet žáků se postupně zvyšoval a nabídka uměleckých oborů byla rozšířena. Nyní ZUŠ poskytuje komplexní vzdělávání ve všech čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Kapacita školy, která je stanovena na 1 000 žáků, je dlouhodobě využívána z 96 procent. Vzdělávání zajišťuje více než padesát odborně kvalifikovaných pedagogů. Škola působí na území městských částí Zahradní Město, Hostivař, Horní Měcholupy a Petrovice. Je největší vzdělávací institucí na území městské části Prahy 10. Vzdělávání realizuje celkem na čtyřech pracovištích. Žáci jsou vzděláváni v přípravném studiu, v základním studiu I. a II. stupně.

Filozofie strategického dokumentu se zaměřuje na motivování žáků k zájmu o uměleckou činnost a kvalitu jejich vzdělávání. ZUŠ klade důraz na vyvážený poměr mezi kvalitními studijními výsledky a možností zažívat radost z tvořivé umělecké činnosti a na dosažení skutečného osobního pokroku každého žáka ve studiu. Vizí školy je vytvoření sociálně kulturního prostředí bezpečí a důvěry, založeného na dodržování pravidel a vztahů vzájemného respektu, která si aktéři vzdělávání sami nastavují.

Více o škole zde.

Studium dokumentů školy

 • Plán DVPP
 • Plány osobního profesního rozvoje pedagogů
 • Školní vzdělávací program
 • Koncept strategického plánu vzdělávání zaměstnanců
 • Inspekční zpráva
 • Schéma cyklu profesního rozvoje
 • Záznamy z jednání pedagogické rady
Rozhovory
 • S vedením školy
 • Se zaměstnanci
Účast na poradách, jednáních
 • Pedagogická rada
 • Jednání pracovních skupin

Ve výše uvedeném textu je také popsán záměr ředitele školy změnit přístup pedagogů k dalšímu pojetí vzdělávání a jejich aktivního přístupu k činnostem ve škole. Toto vystihuje i informace ve školním vzdělávacím programu ke způsobu řízení, při kterém vedení školy využívá principy leadershipu a ze svých podřízených dělá vedoucí. Tato snaha byla zcela zjevná na pedagogické radě, kde vyučující pozorně sledovali informace předkládané ředitelem, o kterých otevřeně diskutovali. Sami přicházeli s nápady, jak nejlépe zajistit plánované činnosti a jak se na tom budou podílet. Díky maximálnímu úsilí ředitele školy a zainteresovanosti pedagogů, i když ještě ne všech, je pedagogická rada plně funkčním poradním orgánem ředitele školy (příloha č. 10 a 11). Z celého přístupu všech ve škole ke zvládnutí distanční výuky je nutno si uvědomit, že kreativní a demokratický přístup ředitele nebylo možné uplatnit na začátku krize, kdy je velice důležitá postava lídra, který je jediný zodpovědný za vše i za to, jak škola danou krizi zvládne. Pokud je tato osoba vyzrálá a kompetentní, dokáže rychle a přesně nastavit základní mechanizmy pro počáteční zvládnutí krize. Pak již znovu může nastoupit demokratický, kreativní a delegovaný systém řízení. K distanční výuce se po počátečních společných a následně samostatných přípravách postavili vyučující jako k něčemu, co není k pouhému „přečkání“, ale tato byla přijímána jako výzva zapracovat na něčem, co bude v budoucnu nedílnou součástí běžného vzdělávání. Samostatnost při aktivní spolupráci učitelů a jejich participaci, která se funkčně projevila při novém způsobu výuky, by se nerealizovala nebýt cíleného, vstřícného a trpělivého přístupu ředitele školy. V každém případě ale platí, že pedagogové se mohou posunout pouze tak daleko, jak se posune sám ředitel. Vedení školy a pedagogický sbor jsou dvě vzájemně propojené roviny, které nelze striktně oddělit, a proto jsou v textu uváděny obě tyto roviny ve své vzájemné provázanosti.

Dlouhá léta škola vydává přehledný a stručný Bulletin informací o aktuálním dění ve škole. V posledním čísle tohoto občasníku jsou shrnující informace o přístupu školy k distanční výuce směrem k žákům, rodičům, ale také o aktivním zapojení pedagogů do této doby a jejich cíleném vzdělávání k efektivnímu zajištění výuky online. Informuje rovněž o využití doby bez fyzické přítomnosti žáků ve škole ke zmodernizování zázemí pro výuku hudebně teoretických předmětů (příloha č. 12).

Součástí textu jsou inspirativní přílohy, ze kterých lze čerpat podněty pro aktivní přístup vedení školy a vyučujících ke spolupráci, vzdělávání a k participaci na fungování školy.

Schéma cyklu profesního rozvoje
Koncept strategického plánu vzdělávání zaměstnanců na ZUŠ Hostivař
Tabulka Standardu učitele
Uvodní dopis učitelům ohledně plánů profesního rozvoje
„Koučovací“ rozhovor - souhrn otázek pokládaných během rozhovoru
„Koučovací“ rozhovor pro začínající učitele - souhrn otázek pokládaných během rozhovoru
Osobní plán profesního rozvoje učitele ZUŠ Hostivař - formulář
Desatero distančního studia ZUŠ Hostivař
Rozvojový rozhovor mezi ředitelem a pedagogem nadROZVOJOVÝ ROZHOVOR
nad ososbním plánem profesního rozvoje učitele - otázky
Prezentace z pedagogické rady konané 15. 1. 2020
Zápis ze schůze pedagogické rady konané 15.1.2020
Bulletin informací ZUŠ Hostivař

Autorka: Mgr. Marcela Orságová

odkaz na kritérium