Podpora rozvoje osobnosti žáka

Gymnázium Rumburk působí v oblasti s mírou nezaměstnanosti nad celostátním průměrem, kde je několik sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalit. Přesto žáci školy při ukončování vzdělávání dosahují průměrných (čtyřletý vzdělávací program) až nadprůměrných (osmiletý vzdělávací program) výsledků. Velikost školy umožňuje úspěšnou realizaci individuálního přístupu k žákům založeného na každodenní neformální komunikaci mezi zaměstnanci školy a žáky. Jedním z prioritních koncepčních záměrů ředitelky je budovat ve škole přátelské prostředí ve vztahu učitel–žák na základě respektu a důvěry.

Příklad inspirativní praxe ke kritériu 4.4 „Pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků“ z oblasti výuky má za cíl přispět k jeho sdílenému porozumění. Na konkrétních příkladech z výuky a z dalších aktivit školy je dokladováno, v čem spočívá vysoká kvalita při naplňování tohoto kritéria.

Cíle v oblasti rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí žáků škola realizuje v rámci běžné výuky, což dokládá dokumentace školy i pořízené videozáznamy. Postupy pedagogů při výběru vhodných vzdělávacích strategií jsou sofistikované, protože většina z nich absolvovala odborné semináře zaměřené na danou tematiku. Nadstandardní je nabídka dalších školních a mimoškolních aktivit, které často připravují učitelé ve spolupráci se žáky.

Příklad inspirativní praxe se zaměřuje na školní i mimoškolní aktivity, které pedagogové školy nabízejí žákům pro posílení jejich pozitivního sebepojetí a sebevědomí, respektu k druhým, tolerance k jinakosti a vytváření příležitostí pro osobnostní a sociální rozvoj žáků.

Pozornost je věnována také využívání výchovně-vzdělávacích strategií, které žákům pomáhají vytvářet dobré mezilidské vztahy, vyjednávat, přijímat kompromisy, asertivně komunikovat, uvědomit si hodnotu a význam spolupráce a pomoci, získat dovednosti pro řešení složitých životních situací a konfliktů, uvědomit si pozitivní význam bezpečného prostředí s minimálním výskytem rizikových jevů a škodlivého způsobu chování.

Gymnázium Rumburk podporu osobnostního a sociálního rozvoje žáka pojímá komplexně, od vytvoření optimálních podmínek až po realizaci konkrétních školních a mimoškolních aktivit. Prvky osobnostní a sociální výchovy se prolínají celým školním vzdělávacím programem (příloha č. 1).

Vedení školy si uvědomuje, že na rozvoj osobnosti žáka má zásadní vliv klima školy jako jeden z klíčových znaků kvalitní školy. Proto se dlouhodobě zabývá kvalitou interpersonálních vztahů, úrovní komunikace a interakce mezi žáky, učiteli a zákonnými zástupci žáků. Pro školu je typické partnerské pojetí vzdělávání s důrazem na osobnostní a sociální rozvoj žáků, úsilí o individuální přístup s cílem dosáhnout osobního maxima u každého žáka. Přátelská atmosféra ve škole je patrná již při vstupu a prvním setkání s žáky a pedagogy. Většinou jsou příjemní, vstřícní, otevření, v komunikaci spontánní. Výzdoba společných prostor potvrzuje pestrou školní i mimoškolní činnost. Na zdech chodeb jsou produkty žákovských prací, informace z realizovaných společných akcí a projektů, fotografie apod. Ve výuce má na sociálně-emocionální klima ve třídě výrazný vliv osobnost pedagoga a jeho pojetí vzdělávání (přístup k žákům, způsob komunikace, používané metody a formy práce, práce s chybou, způsob hodnocení). Vedení školy s těmito aspekty systematicky pracuje, což se příznivě projevilo i v posledním inspekčním hodnocení průběhu vzdělávání v roce 2016 (příloha č. 2).

Gymnázium Rumburk dlouhodobě usiluje o to, aby vzdělávání kromě kognitivních schopností žáků rozvíjelo i další oblasti žákovy osobnosti. Učitelé se zabývají tím, proč vznikají negativní jevy, jako jsou pasivita, nezájem, lhostejnost, nekázeň, posmívání, zesměšňování, agrese, šikana, a zejména hledají preventivní opatření pro jejich zamezení. Minimalizace negativních jevů formou účinné prevence a včasného podchycení problému je předpokladem pro osobnostní a sociální rozvoj žáků. Do propracovaného systému prevence rizikového chování žáků se zapojují všechny cílové skupiny – žáci, zákonní zástupci žáků a pedagogičtí pracovníci. Škola úspěšně realizuje Program primární prevence sociálněpatologických jevů (příloha č. 3), Program proti šikanování a Program na řešení krizových situací AMOK. Učitelé se snaží u žáků posilovat vědomí zodpovědnosti za sebe sama. V případě potřeby mohou žáci využít poradenských služeb školního psychologa. Důkazem účinnosti preventivních aktivit je minimální výskyt rizikového chování žáků. V průběhu školního roku 2017/2018 byly na úrovni vedení školy řešeny pouze čtyři případy.

Učitelé sledují výskyt nežádoucího chování žáků v průběhu vyučovacích hodin i na akcích organizovaných školou mimo vyučování. Své poznatky diskutují v rámci jednání pedagogické rady, předmětových komisí a ročníkových schůzek. Ročníkové schůzky (zvlášť pro osmiletý a čtyřletý vzdělávací cyklus) se uskutečňují pro každý ročník jedenkrát za pololetí. Během nich se učitelé navzájem informují o podstatných událostech v ročníku za uplynulé období, prodiskutují chování žáků, sdílejí informace o průběhu vzdělávání, konzultují postupy při řešení problémových situací. Ročníkové schůzky vedou k lepšímu pochopení projevů žáků, přispívají ke zmapování osobnostního rozvoje jednotlivců i celých třídních kolektivů, ke zlepšení atmosféry ve třídách. Pro školu je zásadní, aby vzdělávání probíhalo v bezpečném prostředí s převahou pozitivních emocí.
K tomu přispívají také třídnické hodiny, které se uskutečňují minimálně jednou za měsíc. Jejich náplní jsou činnosti zaměřené na budování přátelské atmosféry ve třídě, na posílení pozitivních vztahů v třídních kolektivech a na respektování jednotlivce kolektivem. Zavedení této formy třídnických hodin předcházel dvoudenní interaktivní seminář pro pedagogický sbor. Realizátorem kurzu byl spolek Projekt Odyssea zaměřený na pomoc školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe (http://www.odyssea.cz). Učitelé kromě odborných znalostí a praktických dovedností získali „Metodiku práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy“. Součástí kurzu byla i problematika systémového přístupu ke kázeňským problémům.

K úspěšnému naplnění osobnostních a sociálních kompetencí žáků přispívají zvolené výchovně-vzdělávací strategie. Např. vedení žáků k samostatnosti, získávání informací z různých zdrojů a jejich kritické posouzení, podpora schopnosti diskutovat, věcně argumentovat, naslouchat druhým, respektovat jiný názor, formulovat a obhajovat vlastní názor. Některé z uvedených strategií byly realizovány v hodině Občanského a společenskovědního základu ve třetím ročníku (příloha č. 4).

Podle průzkumu provedeného vedením školy v září 2017 téměř všichni učitelé zařazují do vzdělávacího a výchovného procesu alespoň některé z „Metodikou práce třídního učitele“ nabízených metod (příloha č. 5). Jedná se o metody: 1. techniky reflexe, 2. myšlenková mapa, 3. brainstorming, 4. řeka, 5. burza vzájemné pomoci, 6. volné psaní, 7. myslím si, že ano; myslím si, že ne, 8. hraní rolí. Nejčastěji učitelé volí metodu reflexe, kdy žáci zpracují svoji zkušenost tím, že ji pojmenují, případně z ní vyvodí závěry pro svoji další činnost. Dále brainstorming, který je založen na shromáždění maximálního počtu nápadů na řešení nějakého problému a následném výběru jednoho z nich. Žáci jsou vedeni i k uspořádání myšlenek a poznatků k nějakému tématu do myšlenkové mapy. Učitelé používají i metodu volného psaní a metodu myslím si, že ano, myslím si, že ne. Při volném psaní si žáci vybaví souvislosti mezi probíraným tématem a svou zkušeností, nebo vyjádří svůj názor na nějaké téma, popř. shrnou svými slovy, co se dozvěděli nového. Metoda myslím si, že ano, myslím si, že ne je založena na diskuzi žáků o jejich zcela odlišných stanoviscích k vybraným problémům při zachování práva každého žáka na vlastní pohled na věc. Méně často využívanými technikami jsou hraní rolí (žáci si zkouší různé způsoby chování v řadě modelových situací), burza vzájemné pomoci (žáci žádají druhé o pomoc a současně nabízejí pomoc ostatním) a řeka (žáci diskutují o svých myšlenkách a postojích k vybranému tématu, hledají konsensus). Celou škálu metod zařazují do vzdělávání učitelé v rámci třídnických hodin, Anglického jazyka, Fyziky a Občanského a společenskovědního základu.

V oblasti hodnocení a sebehodnocení žáků je pro pedagogy metodickou oporou školní řád, konkrétně jeho část týkající se pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha č. 6). Příklad realizace hodnocení učitelem a vzájemné hodnocení žáků je v ukázce části vyučovací hodiny Občanského a společenskovědního základu ve třetím ročníku (příloha č. 7). Vynikající je systém pravidel a kritérií hodnocení, který má stanoven každý vyučující pro jím vyučované předměty včetně výchov. Pravidla a kritéria vycházejí ze školního řádu, žáci s nimi byli prokazatelně seznámeni, což stvrzují svým podpisem.

Pro úspěšnou adaptaci žáků prvního ročníku čtyřletého i osmiletého studia škola organizuje pravidelně na začátku školního roku seznamovací pobyty. Program je připraven tak, aby každý jednotlivec našel uplatnění v budovaném třídním kolektivu (příloha č. 8). Během společného pobytu žáci poznávají své spolužáky i pedagogy v mimoškolním prostředí. Žáci pak mezi sebou umí lépe komunikovat. Vzájemné poznávání a sebepoznání vytváří základ pro efektivní vzájemné hodnocení a sebehodnocení. Během mnohaleté realizace seznamovacích pobytů má škola ověřeno, že po jejich proběhnutí dochází v třídních kolektivech k pozitivním změnám ve vzájemných vztazích a způsobu komunikace. Přínos seznamovacích kurzů ocenili i sami žáci v rámci vysílání Školní televize Gymbreak (http://gymbreak.cz/vysilani/gymbreak-023).

Školní televize GymBreak mapuje již od roku 2012 v pravidelných intervalech dění ve škole formou reportáží, které jsou k dispozici na webu školy http://gymbreak.cz. Na stejné adrese jsou od roku 2014 i veškeré informace o akcích školy. Na tvorbě reportáží spolupracuje 10–15 žáků školy pod vedením jednoho pedagoga. Na pravidelných schůzkách (jednou týdně) prodiskutují aktuální dění ve škole, vyberou vhodné téma pro reportáž, připraví scénář, následně reportáž a rozhovory natočí, moderují a ve spolupráci s pedagogem natočený materiál sestříhají do výsledné podoby. Speciální díl školního vysílání shrnuje zkušenosti žáků z prvních let činnosti školní televize (http://gymbreak.cz/specialy/gymbreak-special-o-gymbreaku).

Škola realizuje celou řadu tuzemských i zahraničních projektů, programů a aktivit. Tyto akce jsou zpravidla určeny pro určité ročníky, ale vzhledem k dlouhodobému charakteru většiny z nich mají příznivý dopad na většinu žáků školy.

Zapojení do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) umožňuje přihlášeným žákům, aby pod vedením některého ze čtyř speciálně vyškolených pedagogů pracovali na svém osobnostním rozvoji (http://www.dofe.cz). Účastníci si sami za pomoci svého pedagoga, který je zároveň jejich školitelem, určují, v čem se chtějí zlepšit, čeho chtějí dosáhnout, komu nebo kde pomoci a jaká bude obtížnost jejich cílů. Program pomáhá žákům uvědomit si, co od života chtějí a v čem jsou dobří. Jde také o smysluplné vyplnění volného času. Na závěr získávají všichni účastníci certifikát s mezinárodní platností.

Sociální cítění žáků učitelé podporují jejich zapojením do různých humanitárních akcí. Jedná se např. o charitativní sbírky Srdíčkové dny na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Škola se zapojila i do dobročinného projektu fondu SIDUS, jehož cílem je získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí. Vánoční sbírka Vánoce v krabici od bot je charitativní podporou dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Účast žáků v humanitárních akcích koordinuje učitelka školy, která připravuje nabídku, předává informace žákům, sestavuje seznam zájemců, organizuje realizaci. Všechny uvedené aktivity jsou založeny na dobrovolnosti a osobním zájmu jednotlivců. Pro všechny žáky 2. ročníku učitelé organizují návštěvu Ústavu sociální péče Jiříkov. Žáci tak získávají možnost se seznámit s věkovou, tělesnou, případně intelektovou jinakostí.

Dlouhodobý projekt Já, občan (http://www.vychovakobcanstvi.cz/ja-obcan-0) má za cíl vychovávat z žáků aktivní občany, kteří budou nejen pasivně uplatňovat svá práva a svobody, ale budou i spolutvůrci veřejného života. V projektu mají žáci za úkol navrhnout a realizovat řešení vybraného veřejného problému a na závěr své řešení prezentovat. V praxi žáci ve skupinách zvolí veřejný problém, zjistí jeho dosavadní řešení, sesbírají a utřídí všechny dostupné informace k problému, navrhnou vlastní řešení a realizují je sami nebo prostřednictvím institucí. Ve školním roce 2016/2017 bylo zaměření zpracovaných projektů velmi pestré – od charitativních sbírek přes pomoc postiženým až po různé vzdělávací kampaně upozorňující na problémy s odpady či závislostí na internetu.

Velmi úspěšný je projekt Evropa, který je otevřen veřejnosti a v rámci výuky zeměpisu jsou na něj zváni i vyučující základních škol se svými žáky. Projekt vytváří vědomí identity a sounáležitosti celé Evropy a slouží k žákovské prezentaci znalostí získaných během vyučovacích hodin (Občanský a společenskovědní základ, Zeměpis, Dějepis a jazyky). Žáci třetích ročníků a septimy si sami, případně s pomocí vyučujících, rozšiřují své vědomosti a formulují vlastní kritické postoje tím, že připravují originální prezentace o vybraných státech Evropy. Cílem projektu není výstup, ale proces jeho tvorby. Vyučující před realizací projektu prošli proškolením, jak řídit práci žáků, aby svými zásahy neomezovali jejich tvůrčí nápady (příloha č. 9). Učitel plní roli konzultanta, rádce a vrchního koordinátora. U žáků jsou rozvíjeny především dovednosti komunikovat, týmově spolupracovat, vyhledávat a zpracovávat informace, řešit problémy a konflikty, naslouchat druhému, argumentovat, řídit a vést. Příprava probíhá v hodinách Českého jazyka, Zeměpisu, Dějepisu a Občanského a společenskovědního základu (příloha č. 10). Po dvou přípravných projektových dnech proběhne veřejnosti přístupný projektový den, ve kterém skupiny žáků promění učebny ve vybrané státy Evropské unie a své projekty prezentují. Následně se uskuteční reflexe činností (např. sdílení pocitů a zkušeností žáků, zmapování prožitků, dojmů a způsobů řešení, nalezení alternativ k jednání, které se ukázalo jako nefunkční), evaluace a autoevaluace (příloha č. 11).

Na podporu mobility žáků škola pravidelně uskutečňuje ve spolupráci s gymnáziem Sulzbach – Rosenberg v SRN výměnné pobyty určené většinou pro žáky prvního ročníku čtyřletého studia a kvinty. Žáci se zdokonalují v cizím jazyce, seznamují se s jiným kulturním prostředím. Součástí pobytu je vždy konkrétní projekt na podporu rozvoje vzájemných vztahů.

Výuku německého jazyka v posledních dvou letech podporuje žákovská výměna žáků kvarty a jejich německých vrstevníků z gymnázia v Seifhennersdorfu. V rámci česko-polsko-německého uměleckého projektu Laterna Futuri se žáci účastní projektů zaměřených na výtvarné umění, hudbu, film a divadlo.

Výchovu k osobní zodpovědnosti jednotlivců za další vývoj ve společnosti podporují i studentské volby, které ve škole mají dlouholetou tradici. Žáci se do tohoto projektu, který je součástí programu Jeden svět na školách organizovaného společností Člověk v tísni, pravidelně zapojují. Volby ve škole svojí organizací i průběhem kopírují volby skutečné.

V průběhu zpracování příkladu inspirativní praxe škola aktualizovala v předchozím období realizovaný dotazník pro žáky tak, aby z něj získala zpětnou vazbu o úspěšnosti osobnostního a sociálního rozvoje žáků (příloha č. 12). Dotazník byl ověřen na vzorku žáků (dvě třídy vyššího gymnázia – 12 % žáků), jeho plošné využití škola předpokládá na jaře 2019.

Pilotní ověření dotazníku potvrdilo, že je dobře nastavený, pro žáky srozumitelný. I na takto malém vzorku žáků se ukázala slabá a silná místa v činnosti školy. Zjištění umožní škole přijmout konkrétní opatření pro zlepšení. Většina dotazovaných žáků kladně hodnotila dostatek možností se zapojit do chodu školy, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání i chování a jejich dodržování, spolupráci s ostatními, dobré vztahy mezi žáky v třídních kolektivech i v celé škole, úroveň společných prostor. Téměř všichni dotazovaní žáci se ve škole cítí bezpečně, což je základní předpoklad pro úspěšné rozvíjení jejich osobnostních a sociálních kompetencí. Velmi dobré vztahy ve škole potvrzují i žáci vietnamského původu, jejichž zkušenosti z české školy zmapovalo vysílání školní televize GymBreak (http://gymbreak.cz/vysilani/gymbreak-022-kveten-2017).

 

Na úrovni školy jsou stanoveny postupy na podporu sociálního a osobnostního rozvoje žáků.

Školní řád obsahuje v části pravidel hodnocení výsledků vzdělávání postupy pro efektivní sebehodnocení žáků, které je prostředkem posílení sebevědomí a sebeúcty.

Školní vzdělávací program stanovuje vzdělávací strategie, které podporují rozvoj osobnosti žáka.

Výměnné pobyty umožňují rozvoj komunikativních dovedností žáků, podporují jejich schopnost spolupráce, posilují respekt ke kulturním a společenským odlišnostem.

Účast v projektech rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, respektovat jiný názor, hledat kompromisy, řešit problémy, diskutovat, respektovat odlišný názor.

Minimální preventivní program je základem pro účinnou prevenci rizikového chování žáků.

Učitelé používají strategie přispívající k pozitivnímu sebepojetí a sebevědomí žáků a k vytváření pozitivních vztahů a vzájemné spolupráce.

Společné akce organizované nad rámec běžné výuky mají pozitivní dopad na většinu žáků.

Seznamovací kurzy usnadňují adaptaci žáků, umožňují vzájemné poznání žáků v nových třídních kolektivech. Napomáhají vytvoření příznivých mezilidských vztahů mezi žáky navzájem i mezi žáky a pedagogy.

Zapojení žáků do charitativních sbírek a dalších humanitárních projektů rozvíjí sociální cítění žáků.

Škola dosahuje vynikající úrovně v naplňování kritéria týkajícího se podpory osobnostního a sociálního rozvoje žáků systematickým přístupem při realizaci vzdělávání i dalších aktivit. Většina činností probíhá několik let, což umožňuje postupné zvyšování jejich kvality a začlenění vysokého počtu žáků. K vynikající úrovni v této oblasti přispívá běžná výuka s využitím speciálních technik určených pro sociální a osobnostní výchovu žáků a také další, zčásti dobrovolné aktivity. Systémovost a komplexnost působení na žáky nebyla primárním cílem školy, současná pestrá skladba vzájemně provázaných činností vznikla přirozeným vývojem, postupným zařazováním dalších aktivit přispívajících k osobnostnímu rozvoji žáků.

Aktivity, které škola uskutečňuje na podporu osobnostního a sociálního rozvoje žáků, nejsou výjimečné svým zaměřením, ale komplexností, vzájemnou provázaností a zejména dlouhodobostí svého trvání. Postupy Gymnázia Rumburk jsou aplikovatelné i v jiných školách za předpokladu, že nebudou realizovány izolovaně, ale stanou se součástí celkového systému podpory rozvoje osobnosti žáka.

Při psaní příkladu inspirativní praxe se ukázalo, jak obtížně jsou výsledky osobnostního a sociálního rozvoje žáků měřitelné. Výstupem nejsou většinou konkrétní znalosti, ale dovednosti a zkušenosti. Náročné bylo i zdokumentování průběhu vyučování, protože většina učitelů nechtěla narušovat vzájemnou důvěru a otevřenost vstupem cizí osoby, případně přítomností kamery. Jejich postoj je pochopitelný, protože strategie používané v osobnostní a sociální výchově mohou být účinné pouze v případě vysoké míry důvěry a respektu mezi pedagogem a žáky. V reportážích školní televize Gymbreak je ale patrné, že se žáci nebojí vyslovit vlastní názor, jsou ochotni sdílet své pocity, vyjadřují se k aktuálnímu dění ve škole i ve společnosti.

Gymnázium Rumburk se nachází v mikroregionu Šluknovský výběžek, nejsevernější části okresu Děčín, který trápí nezaměstnanost nad celostátním průměrem, nízká vzdělanostní úroveň obyvatel a vyšší výskyt sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalit. Škola je typicky spádová – většina jejích žáků pochází přímo ze Šluknovského výběžku. Podíl žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí činí dle odhadu přibližně 5 %.

Kromě přípravy žáků na jejich další studijní a profesní cestu se škola zaměřuje i na jejich osobnostní a sociální rozvoj, proto se pravidelně uskutečňují třídnické hodiny a tematické schůzky k jednotlivým třídám. Učitelé při výuce cíleně volí postupy, při nichž se žáci učí vzájemnému hodnocení a postupně se trénují v sebereflexi. Běžnou součástí vzdělávání se staly mezinárodní studentské výměny, jednodenní i vícedenní projekty a programy, které rozvoji žáků v této oblasti napomáhají.

Více o škole zde.

Analýza školní dokumentace včetně projektové dokumentace.

Analýza přímého a nepřímého pozorování (prostory školy, vyučovací hodiny, fotodokumentace, výstupy z projektů).

Kategorizace a kvantifikace výpovědí z průzkumu mezi učiteli a z rozhovorů s ředitelkou školy.

Pedagogové Gymnázia Rumburk se ve své práci zaměřují na podporu osobnostního a sociálního rozvoje žáků systematickou prací ve výuce a při realizaci mimoškolních aktivit. Naplnění stanovených cílů v oblasti sociální a osobnostní výchovy projevují žáci ve svém vystupování, chování a bezprostřední komunikaci. Vzdělávací strategie na podporu rozvoje osobnosti žáka realizuje většina pedagogických pracovníků. Propracovaný systém dalších aktivit vhodně doplňuje účinné metody výuky a organizace vzdělávání umožňující žákům možnost volby vzdělávací cesty. Realizují se zejména seznamovací pobyty, projekty, mezinárodní výměnné pobyty, charitativní akce, občanské aktivity a činnosti v oblasti prevence rizikového chování žáků.

Škola u žáků rozvíjí zejména odpovědnost k sobě i druhým, schopnost týmové spolupráce, poznávání a sebepoznávání, nekonfliktní komunikaci, sociální cítění, respekt, toleranci, iniciativu, pozitivní přijímání odlišností, důvěru ve vlastní schopnosti a schopnost řešit problémy a rozhodovat se.

Školní vzdělávací program Na cestě
Inspekční zpráva
Preventivní program na Gymnáziu Rumburk
Video z hodiny Občanského a společenskovědního základu (po kliknutí na odkaz se video stáhne)
Výsledky průzkumu používaných technik ve výuce jednotlivých předmětů
Klasifikační řád
Video z hodiny Občanského a společenskovědního základu (po kliknutí na odkaz se video stáhne)
Program seznamovacího pobytu
Řízení práce žáků
Rozvržení konkrétní hodiny
Zhodnocení hodiny přípravy na projekt Evropa žáky
Dotazník pro žáky od ČŠI

Autorky: Ing. Varja Paučková, Mgr. Lenka Laubrová