Gymnázium Rumburk, Komenského 10, p. o.

Gymnázium Rumburk se nachází v mikroregionu Šluknovský výběžek, nejsevernější části okresu Děčín, který trápí nezaměstnanost nad celostátním průměrem, nízká vzdělanostní úroveň obyvatel a vyšší výskyt sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalit. Škola je typicky spádová – většina jejích žáků pochází přímo ze Šluknovského výběžku. Podíl žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí činí dle odhadu přibližně 5 %.

Kromě přípravy žáků na jejich další studijní a profesní cestu se škola zaměřuje i na jejich osobnostní a sociální rozvoj, proto se pravidelně uskutečňují třídnické hodiny a tematické schůzky k jednotlivým třídám. Učitelé při výuce cíleně volí postupy, při nichž se žáci učí vzájemnému hodnocení a postupně se trénují v sebereflexi. Běžnou součástí vzdělávání se staly mezinárodní studentské výměny, jednodenní i vícedenní projekty a programy, které rozvoji žáků v této oblasti napomáhají.

Pro osobnostní rozvoj žáků je významná možnost volby studijního zaměření a široká nabídka volitelných předmětů, nepovinných předmětů a kroužků. Od druhého ročníku vyššího gymnázia žáci volí jednu ze čtyř profilací, která je organizována formou humanitního, přírodovědného, technického a jazykového bloku. Bloky umožňují žákům volbu předmětů dle svých individuálních zájmů a potřeb plánovaného dalšího studia a pozitivně je motivují k učení. Vzdělávací proces doplňuje nabídka nepovinných předmětů (sborový zpěv, programování, poznávání přírody a příprava na DSD) a mnoha kroužků všestranného zaměření (sportovní, technické, přírodovědné, jazykové, mediální). Gymnázium je více než 10 let členem sítě škol, v nichž je možné složit mezinárodní jazykovou zkoušku DSD II, která osvědčuje znalost německého jazyka na úrovni C1 nebo B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Přípravu na získání DSD I pro žáky z nižšího stupně osmiletého gymnázia (úrovně A2 a B1) škola realizuje poslední dva roky.

V rámci projektu Erasmus+ se uskutečnila v průběhu let 2016 a 2017 mezinárodní setkání s žáky partnerských škol z Bulharska, Litvy a Slovinska. Projektu se účastnili žáci prvních až čtvrtých ročníků čtyřletého studia a kvinty až oktávy osmiletého studia (https://www.youtube.com/channel/UCI5ZjQkikotQYK5-kaegmTQ). Kromě projektu Erasmus+ se žáci mohou zapojit do dalších projektů, jako jsou např. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu či projekt Školní televize Gymbreak.

Žáci školy dosahují dobré výsledky vzdělávání. Celkové výsledky ve společné části maturitní zkoušky má škola v rámci celorepublikového srovnání gymnázií nadprůměrné v osmiletém oboru vzdělání a průměrné ve čtyřletém oboru vzdělání. V řádném termínu maturitních zkoušek ve školních letech 2012/2013 – 2016/2017 se podíl žáků, kteří ve společné části maturitní zkoušky neprospěli, pohyboval mezi 6 % – 9 %, vyznamenaných bylo 18 % – 38 %.

Žáci jsou úspěšní i v systému soutěží a olympiád. Do ústředních kol v letech 2012/2013 – 2016/2017 postoupili žáci v oborech informatika (23), zeměpis (15), fyzika (14), sport (14), matematika (4), latina (4), německý jazyk (1), společenskovědní základ (1) a český jazyk (1).