Shoda tvrzení

Obsah nástroje

Shoda v názorech je jednoduchý autoevaluační nástroj pro základní identifikaci některých aspektů školního klimatu. Vedení školy může posloužit k získání názorů širšího spektra respondentů na situaci v některých oblastech, které mohou charakterizovat školní klima. Nástroj Shoda v názorech je založen na vyhodnocení souhlasu jednotlivých respondentů (ředitele, pedagogů a žáků) s výroky v elektronickém dotazníku. Souhlas vyjadřují respondenti ve čtyřech úrovních Likertovy škály: rozhodně ano, spíše ano, spíše ne a rozhodně ne. Jednoduchým výběrem zvolené odpovědi se jejich odpověď automaticky ukládá a není třeba nic potvrzovat ani odesílat.
Po vyplnění dotazníků ředitelem, pedagogy i žáky v systému InspIS DATA jsou odpovědi automaticky vyhodnoceny a ředitel školy má dostupný relativně jednoduchý přehled shody v názorech mezi jednotlivými respondenty. Přehled shody může vedení školy pomoct identifikovat oblasti pro další sledování a hodnocení v rámci kritéria 2.2: Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, žáky i vzájemné vztahy mezi pedagogy, žáky i jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech aktérů.

 

Zaměření dotazníků a specifika jejich zadávání

Pro dosažení použitelných výsledků má zásadní důležitost, aby zadávání dotazníků nenarušilo anonymitu respondentů (pedagogů i žáků). Anonymita je v případě tohoto typu dotazování velmi důležitým předpokladem jejich otevřenosti. Jen tehdy, kdy dotazovaný vyjadřuje své skutečné názory, mohou výsledky dotazování posloužit k plánování zlepšení v této oblasti. Z tohoto důvodu je důležité minimalizovat možná podezření z narušení anonymity například tím, že nikdo nebude znát konkrétní přístupové údaje dalšího člena pedagogického sboru nebo dalšího člena třídy. (Například losováním přístupových údajů nebo náhodným výběrem přístupových údajů žáky nebo pedagogy.) 
Jak již bylo uvedeno, dotazníky obsahují výroky, které se týkají několika oblastí, charakterizujících školní klima. Nástroj Shoda tvrzení slouží k základní orientaci v oblasti školního klimatu, nejedná se tedy o komplexní diagnostický nástroj zahrnující všechny aspekty tohoto složitého tématu. To je zároveň jeho výhodou, protože umožňuje poměrně snadnou administraci a výsledky ukáží, na které oblasti je vhodné zaměřit pozornost a podrobněji je prozkoumat. 
Ředitelský dotazník se věnuje:

  • školnímu prostředí
  • vztahům mezi vedením a pedagogy
  • vztahům mezi členy pedagogického sboru školy

Dotazník pro pedagogy se věnuje:

  • školnímu prostředí
  • vztahům mezi vedením a pedagogy školy
  • vztahům mezi členy pedagogického sboru školy
  • vztahům mezi pedagogickým sborem a žáky
  • vztahům mezi žáky

Dotazník pro žáky se věnuje:

  • vztahům a spolupráci mezi žáky
  • vztahům mezi žáky a pedagogy 

Obsah přehledu shody v názorech

Po vyplnění dotazníků ředitelem, pedagogy a žáky si můžete zobrazit přehled shody v názorech. Jedná se o souhrnné vyhodnocení odpovědí, které spočívá v průměrném hodnocení jednotlivých výroků pedagogů a žáků. Základní vysvětlení zobrazeného jsou uvedena v úvodu přehledu shody. 
Ze zobrazených údajů je patrné jednak to, jak jednotlivé skupiny respondentů hodnotí situaci, kterou popisuje výrok, a dále to, jak se jejich hodnocení shodují. Kvalita daného zjištění vyjádřená pomocí barev poskytuje jednoznačnou informaci k výrokem popisovanému jevu:
zelená barva – výborná kvalita
modrá barva – dostačující kvalita
žlutá barva – signalizuje problémy
červená barva – nedostatečná kvalita.
Zároveň je vyhodnocena i míra shody mezi odpověďmi ředitele a pedagogů i mezi odpověďmi pedagogů a žáků v dané baterii na škále:
vysoká, uspokojivá, neuspokojivá, nízká.
V přehledu jsou názory ředitele reprezentovány pomocí Ř, názory pedagogů pomocí U a názory žáků pomocí Ž.

 

Doporučení k interpretaci přehledu shody v názorech

Je běžné, že některé jevy hodnotí ředitel jinak než pedagogové nebo žáci. Pokud je míra shody vysoká nebo uspokojivá, není třeba se mírou shody zabývat. Pokud je míra shody neuspokojivá či nízká, je vhodné se zabývat tím, v čem jsou odlišnosti a kde hledat jejich možné příčiny. Stále je důležité sledovat cíl vlastního hodnocení (a tím i použitých nástrojů), kterým by mělo být řízení kvality poskytovaného vzdělávání.
Na ty výroky, u kterých se objevuje hodnocení signalizující problémy nebo nedostatečnou kvalitu, je vhodné soustředit pozornost pro detailní poznání daného zjištění (lepší porozumění situaci), případně se na danou oblast zaměřit v delším časovém horizontu. To, že se objeví odlišný pohled jednotlivých skupin na některé dílčí oblasti charakterizující klima školy, nemusí znamenat velký problém. Problém může nastat tehdy, kdy tyto signály zůstanou nepovšimnuty.

Návod využití nástroje v InspIS DATA.

Přílohy:
Dotazník pro ředitele
Dotazník pro učitele
Dotazník pro žáky