Metodická doporučení

Metodika propojení externího a vlastního hodnocení škol a školských zařízení

Aby mohl jakýkoli společenský systém dobře a zejména efektivně fungovat, potřebuje mít zajištěnu kvalitní externí i interní hodnocení a jejich vzájemné a synergické provázání. Ze zkušeností víme, že k dobrému a efektivnímu vlastnímu hodnocení potřebuje většina škol podporu. V letech 2010 až 2012 takovou komplexní podporu nabízel národní projekt Cesta ke kvalitě, jehož výstupy jsou stále dostupné . V té době však neexistuje stabilní a obecně sdílená národní hodnoticí kritéria pro kvalitu ve vzdělávání tak, jak je od školního roku 2015/2016 při hodnocení škol platí Česká školní inspekce podle kritérií hodnocení, průběh a výsledky vzdělávání z modelu tzv. Kvalitní školy. Předkládaná metodika, která umožňuje cestu pro propojení externí a vnitřní evaluace s cílem podporovat zvyšování kvality vzdělávání, je výchozím dokumentem, na jehož základě je postavena značná část metodického portálu Kvalitní škola.
Metodický dokument 

 

Reporty pro ředitele škol a školských zařízení

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol a školských zařízení (dále i „škola“), kterou poskytuje s cílem přispět ke zvyšování kvality vzdělávání , as důrazem na podporu propojování externího hodnocení s  vlastním hodnocením školy, nabízí mateřským školám , základním školám , středním školám , základním uměleckým školám a střediskům volného času k využití specifické tiskové sestavyzprávy . Ty poskytují detailnější přehledné informace o  vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro  porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR.
Metodický dokument

 

Metodická doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení

V se zjištěními České školní inspekce z různých typů inspekční činnosti a na základě reflexe různých národních i mezinárodních poznatků relevantních veřejných institucí, neziskových organizací i individuálních odborníků Česká školní inspekce připravila a vydala metodická doporučení zaměřená na  náročné chování dětí  a  žáků  ve  školách  a  školských zařízeních , které akcentuje velmi poslední problematiku, s níž se školy v letech  setkávají stále intenzivněji .

Metodický dokument

 

Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků 

Česká školní inspekce připravila metodický materiál , jehož cílem je podporovat a aktivovat postup škol v seznamu pohybových aktivit žáků celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách . Dokument důležitosti vnímání přijatých pohybových aktivit do života školy, podpory významu podpory těchto aktivit vedením škol , pedagogickým sborem , ale i rodičovskou veřejností . Metodická doporučení jsou určena jak zřizovatelům a vedení škol , tak členům pedagogických sborů a rodičů , kteří mohou podmínky pro děti zásadně ovlivnit.
Metodický dokument
 

Metodické doporučení – Aktivní škola – autoevaluace

Vlastní hodnocení školy v oblasti podpory pohybových aktivit žáků
Metodický dokument

 

Metodická podpora – školní stravování

Jedním z cílů České školní inspekce v rámci inspekční činnosti v oblasti školního stravování je  poskytovat školám, resp. pracovníků školních jídelen, inspirace při sestavování jídelních lístků tak, aby škola nabízela stravování, které bude nejen respektovat předepsané výživové normy , ale nabízené pokrmy budou zároveň dostatečně atraktivní , pestré , nestreotypní a založené na využívání čerstvých surovin . Metodický materiál České školní inspekce zprostředkovává jak soubory vzorových jídelníčků vydaných Státním zdravotním ústavem, tak i příklady jídelníčků několika konkrétních mateřských, základních a středních škol, které mohou být přenositelnou inspirací pro ostatní. Tyto jídelní lístky sestavili pracovníci školní jídelny is využitím méně obvyklých druhů obilovin, zeleniny a dalších potravin a peněz jak výše uvedená kritéria, tedy nutriční vyváženost, tak faktor atraktivity pro strávníky.
Metodický dokument

 

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Základním smyslem tohoto metodického dokumentu je pomoc ředitelům školškolských zařízení při šetřenívyřizování stížnostípodnětů , které zůstávají u žáků , jejich zákonných zástupců či jiných osob . Korektní a úspěšně vyřešení stížnosti či již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času svému a  zvyšování vzdělávání na jedné straně, a zároveň zvyšuje kvalitu podání stížností České školní inspekce na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.
Metodický dokument


Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají tato  metodická doporučení  s cílem připomenout základní  smysl účel úpravy  vzdělávacího  obsahu  a také  smysl cíle hodnocení  ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě  smysl  nejen pro ukrajinské žáky, ale pro  všechny žáky , kteří jsou ve škole vzdělaní. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa ( Lex Ukrajina ).
Podrobnější informace