Metodická doporučení

Metodika propojení externího a vlastního hodnocení škol a školských zařízení

Aby mohl jakýkoliv společenský systém dobře a efektivně fungovat, potřebuje mít zajištěnu kvalitní externí i interní evaluaci a zejména jejich vzájemné a synergické provázání. Ze zkušeností víme, že k dobrému a efektivnímu vlastnímu hodnocení potřebuje většina škol podporu. V letech 2010 až 2012 takovou komplexní podporu nabízel národní projekt Cesta ke kvalitě, jehož výstupy jsou stále dostupné. V té době však neexistovala stabilní a obecněji sdílená národní hodnoticí kritéria pro kvalitu ve vzdělávání tak, jak je od školního roku 2015/2016 při hodnocení škol uplatňuje Česká školní inspekce prostřednictvím kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházejících z modelu tzv. Kvalitní školy. Předkládaná metodika, která naznačuje možnosti a cesty pro propojení externí a vnitřní evaluace s cílem podporovat zvyšování kvality vzdělávání, je výchozím dokumentem, na jehož základě je postavena značná část metodického portálu Kvalitní škola.
Metodický dokument 

 

Reporty pro ředitele škol a školských zařízení

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol a školských zařízení (dále i „škola“), kterou poskytuje s cílem přispět ke zvyšování kvality vzdělávání, a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy, nabízí mateřským školám, základním školám, středním školám, základním uměleckým školám a střediskům volného času k využití specifické tiskové sestavyreporty. Ty poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR.
Metodický dokument

 

Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení

V souladu se zjištěními České školní inspekce z různých typů inspekční činnosti a na základě reflexe různých národních i mezinárodních poznatků relevantních veřejných institucí, neziskových organizací i individuálních odborníků Česká školní inspekce připravila a vydala metodické doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, které akcentuje velmi důležitou problematiku, s níž se školy v posledních letech setkávají stále intenzivněji.

Metodický dokument

 

Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků 

Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách.  Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školy, pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností. Metodické doporučení je určeno jak zřizovatelům a vedení škol, tak členům pedagogických sborů a rodičům, kteří mohou podmínky pro děti zásadně ovlivnit.
Metodický dokument

 

Metodická podpora – školní stravování

Jedním z cílů České školní inspekce v rámci inspekční činnosti v oblasti školního stravování je poskytovat školám, resp. pracovníkům školních jídelen, inspiraci při sestavování jídelních lístků tak, aby škola nabízela stravování, které bude nejen respektovat předepsané výživové normy, ale nabízené pokrmy budou zároveň dostatečně atraktivní, pestré, nestereotypní a založené na využívání čerstvých surovin. Metodický materiál České školní inspekce zprostředkovává jak soubory vzorových jídelníčků vydaných Státním zdravotním ústavem, tak i příklady jídelníčků několika konkrétních mateřských, základních a středních škol, které mohou být přenositelnou inspirací pro ostatní. Tyto jídelní lístky sestavili pracovníci školních jídelen i s využitím méně obvyklých druhů obilovin, ovoce, zeleniny a dalších potravin a splňují obě výše uvedená kritéria, tedy jak nutriční vyváženost, tak faktor atraktivity pro strávníky.
Metodický dokument

 

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Základním smyslem tohoto metodického dokumentu je pomoci ředitelům škol školských zařízení při šetření vyřizování stížností podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.
Metodický dokument


Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení s cílem připomenout základní smysl účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina).
Podrobnější informace