Jak pracovat s portálem

Metodický portál Kvalitní škola byl připravován tak, aby byl co nejvíce užitečným nástrojem pro ředitele škol učitele, kteří usilují o průběžné zvyšování kvality vzdělávání ve škole, v níž působí. Česká školní inspekce si je vědoma, že aktuální potřeby ředitelů škol, učitelů či dalších aktérů vstupujících do oblasti vzdělávání mohou být různé, a s tím souvisí i řada možností, kudy do metodického portálu vstoupit tak, aby cesta k očekávanému užitku byla co nejkratší

Základní seznámení – informace

Pokud přicházíte pro základní orientaci a informace z oblasti hodnocení a vlastního hodnocení škol, Česká školní inspekce doporučuje se nejprve seznámit s hodnoticími kritérii, která jsou Českou školní inspekcí využívána pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání ve školách. Tato kritéria jsou společným jmenovatelem všech ostatních částí metodického portálu. Od nich je možné se vydat k tématu vlastního hodnocení, které se o ně opírá, k nástrojům, s jejichž využitím lze vlastní hodnocení provádět, i k různě zaměřeným příkladům inspirativní praxe .

Inspirace
Hledáte-li především inspiraci, jak zlepšovat, obohacovat a dál rozvíjet praxi vlastního hodnocení, jak dále zvyšovat kvalitu podmínek, průběhu nebo výsledků vzdělávání ve škole, pak množství námětů naleznete v příkladech inspirativní praxe reflektující konkrétní úspěšné činnosti, aktivity či přístupy různých českých škol. Podle druhu a typu školy se lze inspirovat v metodických doporučeních k jednotlivým hodnoticím kritériím. Pokud hledáte náměty pro vlastní vzdělávání v procesu efektivního řízení pedagogického procesu i školy jako celku, inspiraci poskytnou kompetenční předpoklady ředitele školy.

Podpora při vlastním hodnocení
Těm, kteří hledají především konkrétní podporu při vlastním hodnocení školy, lze doporučit využít ověřeného postupu, který je shrnut v článku Jak na vlastní hodnocení. Ten představuje určitého průvodce nástrojem plánování vlastního hodnocení i dalšími nástroji, které lze pro realizaci autoevaluace využít. Plánování vlastního hodnocení v systému InspIS přináší strukturu, přehlednost, úsporu času a efektivitu celého procesu. 

Využití externího hodnocení
Zásadní otázkou pro školy by mělo být, jak využít závěry z procesu externího hodnocení ze strany České školní inspekce na úrovni školy. Jde především o zpětnou vazbu, která by školu měla posunout dále, jde o informace, kterým oblastem by bylo vhodné se více věnovat. Další kroky jsou pak na vedení školy. V této souvislosti Česká školní inspekce doporučuje využít Reporty pro ředitele škol a školských zařízení, které mohou vedení školy pomoci vhodně nasměrovat. Pro další kroky pak lze hledat inspiraci především v metodických doporučeních a pro další vzdělávání vedení školy v kompetenčních předpokladech ředitele školy.

Příprava na externí hodnocení
To, co Česká školní inspekce při realizaci externího hodnocení kvality a efektivity vzdělávání sleduje, je srozumitelně popsáno na stránce věnované externímu hodnocení. Rozhodně je vhodné pročíst text věnovaný propojování externího a vlastního hodnocení. Vlastní hodnocení je druhá a neméně důležitá strana mince externího hodnocení prováděného Českou školní inspekcí. Tu pochopitelně zajímá, jak škola provádí vlastní sledování a průběžné hodnocení kvality poskytovaného vzdělávání, jakkoli platí, že vlastní hodnocení nedělá škola "pro Českou školní inspekci", ale proto, aby sama průběžně usilovala o zlepšování. Česká školní inspekce se snaží pracovat maximálně otevřeně, proto máte možnost se seznámit s některými nástroji externího hodnocení.

Poslední doporučení se týká skutečnosti, že tento metodický portál se průběžně vyvíjí, jsou a dále budou doplňovány další využitelné nástroje, metody, postupy či inspirace. Proto je vhodné stránky portálu sledovat pravidelně a případně i využít RSS kanálu. Stejně tak Česká školní inspekce doporučuje sledovat její profily na Facebooku, Twitteru nebo YouTube.