Vybrané nástroje pro realizaci externího hodnocení

Při hodnocení škol pracují s různými metodami, postupy a nástroji, přičemž některé z nich jsou ukončeny tak, aby byly využitelné i v přímé praxi jednotlivých škol a školských zařízení, s cílem podporovat kulturu autoevaluace a zároveň i propojování vlastního hodnocení školy s hodnocením externím , které jsou součástí právě Českou školní. Konkrétní metodická inspirace v této oblasti je k dispozici v  části metodického portálu zaměřeného na vlastní hodnocení .

Stěžejním a základním nástrojem pro realizaci externího hodnocení škol jsou kritéria hodnocení podmínek, průběh a výsledky vzdělávání vycházející z modelu tzv. kvalitní školy. Podrobněji jsou hodnoticí kritéria popsána v části metodického portálu zaměřené na kritéria hodnocení

Vedle hodnoticích kritérií pak Česká školní inspekce tematicky při provádění externího hodnocení využívá metodologicky propracované a různě zaměřené záznamy formuláře a hodnoticí archy , včetně např. nástrojů pro průběh výuky prostřednictvím hospitační činnosti . Velkou sadu hodnoticích nástrojů jsou nástroje pro hodnocení podpory rozvoje a dosažené úrovně ve čtenářské, matematické, přírodovědné, jazykové, sociální a informační gramotnosti , obsahově různě zaměřené dotazníky či ankety pro učitele, žáky, další pedagogické pracovníky, jako jsou např. výchovní poradci či metodice prevence, nebo např.  využítebné dotazníky pro rodiče dětí v předškolním vzdělávání. Komplex metod, postupů a nástrojů, s nimiž Česká školní inspekce při svých činnostech pracuje, tvoří ucelenou sadu nástrojů , která používá a následné synergické vyhodnocení získaných dat a informací umožňuje poskytovat kvalitativně silné výpovědi o vzdělávání v České republice.

Některé metody, postupy a nástroje, s nimiž Česká školní inspekce pracuje, jsou pak využitelné také při provádění vlastního hodnocení školy . Mezi nimi lze zmínit zejména následující:

 

Nástroje pro sledování výuky prostřednictvím hospitační činnosti

Reporty pro inspekční pracovníky a pro školy