Propojování externího a vlastního hodnocení

Kritéria jako obsahový základ propojování externího a vlastního hodnocení

Základem pro propojování externí evaluace škol zajišťované Českou školní inspekcí a vlastním hodnocením organizovaným a realizovaným ze strany vedení školy je shodný nebo velmi podobný soubor kritérií definujících kvalitu školy. Z tohoto důvodu byla při vytváření kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání věnována maximální pozornost tomu, aby kritéria vycházela i ze sdíleného pohledu ředitelů škol na kvalitu školy. Kritéria pro hodnocení podmínek, proběhu a výsledků vzdělávání využívaná Českou školní inspekcí jsou formulována tak, aby byla plně využitelná i při vlastním hodnocení. Jejich využitelnost byla ověřována při zapojení externí spolupracovníků do tvorby některých dokumentů začleněných do metodiky, ale i na všech vhodných setkáních s řediteli škol i při organizovaní odborných setkání, konferencí a workshopů zaměřených na evaluaci vzdělávání.
 
Existence souboru kritérií i přesto umožňuje školám akcentovat i některá vlastní kritéria, ale soubor 25 až 27 kritérií s jejich popisy plně vyhovuje v odpovídající modifikaci většině druhů a typů škol a školských zařízení. Kritéria jsou logicky strukturována do vzájemně souvisejících oblastí. Předpokladem pro zvýšení přínosu hodnocení pro zkvalitňování vzdělávání poskytovaného školou nebo školským zařízením je nejen dobrá znalost kritérií, ale i jejich shodná interpretace. Mimo školy, resp. vedení škol, které se pravidelně zajímají o informace ovlivňující školu a znají kritéria již z roku 2015, se mohli ostatní ředitelé škol s hodnoticími kritérii seznámit díky komplexní inspekční činnosti České školní inspekce. Pro hodnocení škol využívá Česká školní inspekce shodná kritéria již od školního roku 2015/2016 a od roku 2017 jsou pro vedení škol navíc dostupné i reporty porovnávající kriteriální hodnocení provedené při inspekční činnosti s průměrným hodnocením škol v kraji i v celé republice.
 
Dalším faktorem, který umožňuje propojovat hodnocení, je využívání podobných nebo stejných nástrojů a propojení stávajících podpor využívaných školou s nástroji podporujícími vlastní hodnocení v souladu s uvedenými kritérii.
 
Z uvedeného plyne, že základním předpokladem pro smysluplné propojování externího a vlastního hodnocení jsou:

 
  • shodná nebo v základu shodná kritéria,
  • kritéria akcentující skutečně podstatné jevy pro vedení škol a pedagogy,
  • shodné nebo velmi podobné porozumění kritériím,
  • využívání shodných nebo podobných nástrojů, pokud je to možné,
  • společný jazyk, kterým se hovoří o kvalitě školy nejen během hodnocení prováděného Českou školní inspekcí, ale i při jiných příležitostech.