Doporučení pro zajištění prevence rizikového chování

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Stanovte společně s dětmi srozumitelná pravidla bezpečného chování, důsledně dbejte na jejich dodržování, vyvozujte žádoucí chování, například pomocí metod situačního učení.
  • Analyzujte možnosti rizikového chování dětí v podmínkách školy a přijímejte k nim preventivní, případně nápravná opatření.
 

Důležitá

  • ​​Na základě vyhodnocení pravděpodobných rizikových chování vašich dětí se zapojujte do ověřených preventivních programů nebo realizujte vlastní programy zaměřené na rozpoznávání rizikového chování dětí, volbu vhodných preventivních opatření.
  • Podporujte pozitivní vztahy mezi dětmi ve třídě, vstřícné psychosociální prostředí a předcházejte tak rizikovým jevům. Využívejte pro děti projekty zaměřené na identifikaci rizik, vyvozování bezpečného chování, rozvoj zdravého životního stylu, psychohygieny a tolerance. Preferujte pozitivní nástroje pro motivaci a podporu vzdělávání dětí. Oceňujte a podporujte žádoucí chování dětí, soustřeďte pozornost na to, co chcete, aby se dělo než to, co nechcete.
  • Spolupracujte s rodiči při prevenci a řešení rizikového chování dětí.
  • Spolupracujte se školskými poradenskými zařízeními, OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) a dalšími orgány a institucemi k přijímání opatření k prevenci a minimalizaci rizikového chování dětí.
Méně důležitá
  • Využívejte příklady inspirativní praxe jiných škol, využívejte ověřené projekty. 

úvodní vysvětlení
kritérium