Doporučení pro dostupnost a sdílení koncepce a strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Nastavte ve škole funkční informační systém, který zaručí všem aktérům vzdělávání (vaši spolupracovníci z řad pedagogů i správních zaměstnanců, rodiče dětí, zřizovatel a další partneři), že se k nim dostanou včas srozumitelné informace, které se jich týkají, včetně těch, které jsou strategického charakteru. Systém vytvářejte a vyhodnocujte s jednotlivými skupinami aktérů společně. Vhodnou formou informujte o věcech, které se jich týkají i děti. Nabídka je poměrně pestrá, je z čeho vybírat. Například Škola OnLine, Bakaláři, Iškola, Edookit, E-třídnice, EduPage apod.

    Důležitá

  • ​​Prezentujte veřejnosti důležité informace týkající se strategického plánu školy, jejích hlavních cílů a záměrů, učebních dokumentů více různými formami. Využijte třídní schůzky, různá formální i neformální setkáních zejména s rodiči dětí, veřejností a zřizovatelem.
  • Využívejte účinných postupů pro sdílení společné vize školy se všemi pracovníky školy, rodiči dětí, zřizovatelem ale i samotnými dětmi (např. zapojení do tvorby vize, společné diskuse nad vizí, rozpracování částí vize apod. s vědomím, že představ aktérů se mohou lišit a nebude možné vždy vyhovět všem).
  • Komunikujte v pravidelných intervalech s rodiči dětí, zaměstnanci školy, sociálními partnery výsledky naplňování koncepce a strategie školy, zapojte je do procesu hodnocení těchto výsledků. Vhodnou formou můžete zapojit i děti.
Méně důležitá
  • Prezentujte vizi školy, příp. i její strategii formou hlavních myšlenek nebo hesel ve školních prostorách, na svých webových stránkách a propagačních materiálech, případně prostřednictvím tisku a sdělovacích prostředků.

úvodní vysvětlení
kritérium