Doporučení pro snižování neúspěšnosti účastníků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve spolupráci s pedagogy vytvořte a využívejte systém pravidelného vyhodnocování výsledků vzdělávání účastníků (s nastavenými termíny zjišťování a vyhodnocování výsledků, typem a zaměřením zjišťování výsledků a tendencí těchto výsledků).

Důležitá

  • Zaměřte se důsledně na pravidelnou informovanost pedagogů vedením střediska o aktuální úrovni výsledků vzdělávání účastníků jako celku (např. na pravidelných poradách, zveřejňujte na intranetu střediska) a na přijímání opatření ke zlepšování těchto výsledků na všech stupních řízení pedagogického procesu.
  • Využívejte pozitivních zkušeností (sdílení zkušeností, dobré praxe a příklady inspirativní praxe) a spolupráce s ostatními středisky (vzájemné porovnání výsledků vzdělávání).

úvodní vysvětlení
kritérium