Doporučení pro zlepšení prezentace výsledků vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Organizujte a realizujte soutěže, aktivně se účastněte dostupných soutěží v regionu za účelem podpory rozvoje znalostí, schopností a dovedností důležitých pro osobní naplnění každého jedince a potřebných pro úspěšné uplatnění v moderní společnosti. Do soutěží zapojujte co největší počet účastníků, nejen ty, kteří mají potenciál vítězit.

Důležitá

  • Motivujte pedagogické pracovníky k přípravě účastníků na soutěže, přehlídky, projekty, projednávejte s nimi nabídku těchto aktivit, připravte jim podmínky pro zapojení účastníků.
  • Využívejte spolupráce s rodiči nezletilých účastníků a s ostatními partnery pro vytváření podmínek k zapojení účastníků do soutěží, přehlídek aj. (finanční podpora, doprovod účastníků). 
  • Prezentujte výsledky aktivit v prostorách střediska a na veřejnosti (např. nástěnky s aktuálními úspěchy účastníků, síně slávy, besedy s úspěšnými bývalými účastníky, almanachy, ročenky, webové stránky, akademie, prezentace v regionálních i republikových médiích - tisku, rozhlasu, televizi a dalších). 
Méně důležitá
  • Využívejte pozitivních zkušeností jiných středisek na regionální i vyšší úrovni s touto problematikou (příklady inspirativní praxe). Sami své pozitivní příklady ostatním střediskům poskytujte.

úvodní vysvětlení
kritérium