Doporučení pro zkvalitnění osobnostního a sociálního rozvoje účastníků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zvyšujte míru sounáležitosti účastníků se střediskem (budování rituálů, aktivity podporující neformální setkávání apod.).

Důležitá

  • Prezentujte pozitivní vzory (besedy a případná spolupráce s úspěšnými bývalými účastníky zájmového vzdělávání).
  • Umožněte účastníkům spolupráci se sociálními partnery především v blízkosti střediska (např. možnost rozšíření nabídky zájmové činnosti, propojení teorie a praxe, využití a pozdější uplatnění úspěšných účastníků, stáže apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium