Doporučení pro podporu motivace účastníků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Klaďte důraz na podporu motivace účastníků k úspěšnosti ve vzdělávání, směřujte účastníky od vnější motivace k motivaci vnitřní, budujte u účastníků spoluzodpovědnost za dosažené výsledky vzdělávání (motivační nástroje, motivační programy, systém vyhodnocování a odměňování). Vyhodnocujte dosažené pokroky v této oblasti.
  • Včas reagujte na situace, kdy účastníci ztrácejí motivaci a zájem o vzdělávání. Hledejte a zjišťujte příčiny ztráty zájmu o vzdělávání, hledejte možnosti k nalezení příčin a jejich odstranění.
 

Důležitá

  • Spolupracujte s odborníky v problematice motivace účastníků, organizujte na toto téma vzdělávací akce pro všechny či pouze vybrané pedagogické pracovníky. Pozvěte je k vám do střediska.
  • Usilujte o zkvalitnění vzdělávání např. využitím vstupní a průběžné motivace, aktivizujících metod, názornosti, aplikací znalostí a vědomostí účastníků, využitím teoretických vědomostí v praxi.
Méně důležitá
  • Využívejte dostupných nástrojů, metod pro motivaci účastníků (rozvíjejících motivaci poznávací, sociální i výkonovou).

úvodní vysvětlení
kritérium