Doporučení pro zkvalitňování sledování a hodnocení výsledků vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vyčleňte personální kapacity pro metodické vedení pedagogů v oblasti formativního hodnocení, plánování a realizace vzdělávání zaměřující se na individuální pokrok každého účastníka.

Důležitá

  • Podpořte vzdělávání pedagogů v metodách formativního hodnocení a způsobech využití jeho výsledků pro plánování a realizaci vzdělávání. Podpořte vzdělávání pedagogů také v oblastech pedagogické diagnostiky a práce s jejími výsledky.
  • Zajistěte, aby všichni pedagogové byli důkladně seznámeni se speciálními vzdělávacími potřebami účastníků, které vzdělávají a rovněž se vzdělávacími potřebami účastníků nadaných a mimořádně nadaných
     
Méně důležitá
  • Podpořte sdílení příkladů inspirativní praxe ve vašem středisku při poskytování formativního hodnocení jednotlivým účastníkům. Oceňujte snahu získávat v této oblasti zkušenosti i vůli se o ně dělit. 

úvodní vysvětlení
kritérium