Doporučení pro tvorbu a úpravy ŠVP

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Jednoznačně vyjádřete kladný postoj vedení střediska k významu ŠVP pro kvalitu zájmového vzdělávání žáků a pedagogické vedení střediska.

  • Do zpracování, úprav a inovací ŠVP zapojte v co největší míře všechny pedagogy střediska. Zajistěte kvalitní koordinaci této činnosti. 
Důležitá
 
  • Udržujte svůj ŠVP aktuální. Zajistěte sledování změn právních předpisů, které mají dopad na ŠVP. 
  • Vyhodnocování a případné úpravy ŠVP provádějte pravidelně a předvídatelně.
  • Ověřte, zda je ŠVP pro všechny jeho uživatele (pedagogy i rodiče) přehledný a srozumitelný. 
  • Zjišťujte při vhodné příležitosti názory a potřeby pracovníků střediska, účastníků, jejich rodičů, zřizovatele a sociálních partnerů na váš ŠVP, poznatky analyzujte a využívejte při aktualizacích ŠVP. Není-li Vaším zřizovatelem obec, zjišťujte přiměřeným způsobem názory a potřeby i představitelů obce či obcí, v jejichž územní působnosti zájmové vzdělávání nabízíte.
Méně důležitá
 
  •  Využívejte vhodného vzdělávání pro vedení školy a zaměstnance v oblasti vyhodnocování a úprav ŠVP (např. specializační studium pro koordinátory ŠVP v rozsahu 250 hodin).

úvodní vysvětlení
kritérium