Šance pro každého našeho žáka

Střední škola živnostenská Sokolov, p. o., poskytuje středoškolské vzdělání s výučním listem zejména v gastronomických a potravinářských oborech, dále středoškolské vzdělání s maturitou ve dvou oborech a nástavbové studium.

Příklad inspirativní praxe je zaměřen na školní systém širokého zapojování většiny žáků do soutěží, přehlídek a dalších mimoškolních akcí a na výjimečně rozsáhlou a kvalitní prezentaci zapojení žáků do soutěží, přehlídek a společensky prospěšných aktivit – s důrazem na prezentaci zejména na sociálních sítích. Úsilí pedagogických pracovníků školy není primárně zaměřeno na sbírání medailí na soutěžích, ale na posilování kompetencí a sebevědomí žáků, přičemž škola dává vědomě šanci všem, kdo o to stojí.

Škola je inspirující svým proaktivním systémem podpory žáků, kteří se z nějakého důvodu dostali do osobních či studijních problémů, ať už jde o žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, či žáky se specifickými poruchami učení. Tento podpůrný kontext se velmi silně projevuje i v aktivitách, na které je v souvislosti s kritériem ČŠI zaměřen příklad inspirativní praxe.

Škole se dlouhodobě daří aktivně zapojovat co nejvyšší počet žáků do přehlídek, projektových činností a soutěží s ohledem na jejich individuální předpoklady, dosahované výsledky pravidelně vyhodnocuje a oceňuje.

V příkladu inspirativní praxe (PIP) se věnujeme dvěma aspektům inspekčního kritéria: snaze o široké zapojení co největšího počtu žáků do soutěží, přehlídek a dalších akcí a oceňování úspěchů a účasti zapojených žáků formou postů na sociálních sítích školy.

Vedle klasických forem ocenění, které jsou na školách běžné (ceremoniály, pochvaly ředitelky školy, odměny pro účastníky…), je Střední škola živnostenská Sokolov (dále „škola“) charakteristická a výjimečná velmi častou, kreativní, profesionální a systematickou propagací úspěchů a aktivit žáků na svých sociálních sítích.

PIP se podrobně nezaměřuje na aspekty kritéria 5.3, které jsou sice pro školu charakteristické, ale které v hojné míře nalezneme u řady dalších škol, jako jsou vyhodnocování zapojení žáků do soutěží, přehlídek a akcí nebo jiné formy oceňování těchto žáků.

Škola je pozoruhodná v uskutečňování dvou ne zcela běžných strategií:

Strategie širokého zapojování do přehlídek, soutěží, prezentačních a mimoškolních akcí nejen nadaných a motivovaných, ale i žáků s hendikepy, problémových žáků a žáků, kterým chybí v rodině podpora.

Strategie intenzivního sdílení úspěchů a aktivit žáků na svých sociálních sítích.

Obě strategie jsou přirozeným způsobem propojené – dveře otevřené všem a ocenění aktivity.

Do přehlídek, prezentačních akcí, soutěží, projektových činností a dalších aktivit, které doplňují povinné vyučování (dále „akce“), se zapojuje během svého studia většina žáků školy. Řadu překážek, které brání některým žákům v účasti na akcích, se škole daří odstraňovat.

Většina škol nemá problém zapojovat do akcí žáky s dobrými výsledky, talentem, motivací a podporujícím rodinným zázemím. Obtížné je zapojovat žáky nemotivované, méně úspěšné, hendikepované a žáky, kterým chybí podpora v rodinách. Tato druhá skupina podle informací z odborných škol narůstá. Podobnou zkušenost má i škola, pro kterou je intenzivní pomoc slabším žákům nejen posláním, ale vzhledem k narůstajícímu počtu žáků v problémech i existenční nutností.

Mezi typické překážky, které některým žákům komplikují účast na akcích, patří: nedostatečné dovednosti a znalosti žáka, jeho nespolehlivost, nízké sebevědomí, introverze, nesmělost, zakřiknutost žáka, nedostatečná morální a finanční podpora ze strany rodičů, v některých případech dokonce zákazy účastnit se akcí.

Každá škola si přeje, aby její žáci na přehlídkách a soutěžích sbírali ocenění. Proto jsou v první řadě do akce vysíláni ti šikovní, nadaní, motivovaní, bezproblémoví. Střední živnostenská škola Sokolov v tomto není výjimkou, ale taktiku „vysílání borců“ obohacuje přesahující strategií širokého zapojování a vytváření příležitostí pro všechny. Tento inkluzivní přístup spočívá zejména v následujících aktivitách:

Učitelé na začátku školního roku i průběžně informují žáky o plánovaných akcích, podmínkách účasti, formách podpory, aby se i samotní žáci učili pracovat s dlouhodobější perspektivou, plánovat, vyjednávat podporu doma (viz příloha č. 4). Učitelé doplňují týmy i méně úspěšnými žáky, kritériem je i motivace a ochota jít s kůží na trh. Učitelé povzbuzují k účasti na akcích také slabší, nenápadné a introvertní žáky. Žáky, jejichž odborné dovednosti zaostávají, učitelé trénují a připravují – zčásti i po vyučování, za což je vedení školy oceňuje.

Škola se zapojuje do značného množství akcí, a tím rozšiřuje počet příležitostí pro různé žáky. Zároveň vytváří nové příležitosti – vstupuje do projektů, připravuje a financuje řadu vlastních akcí a aktivit, a tím snižuje práh pro účast. Náklady na dopravu a občerstvení, případně další položky, jsou hrazeny z rozpočtu školy či projektů. Řada akcí pořádaných nebo obsazovaných školou nemá soutěžní nebo přehlídkový charakter, není zde takové riziko stresu z koncentrované pozornosti či selhání. Jde např. o akce zaměřené na ochranu životního prostředí, komunitní akce, pomoc seniorům, osvětové akce, nadační sbírky, rauty a cateringové zajištění veřejných společenských akcí (např. ceremoniály na zimní Olympiádě dětí a mládeže v Karlových Varech), zajištění módních přehlídek pro veřejnost, včetně zajištění žákyň v roli modelek atd.

Vedení školy společně s pedagogickými pracovníky udržují optimistickou a podpůrnou atmosféru. Škola oceňuje účasti na akcích pochvalami, věcnými cenami, veřejným poděkováním. V některých případech se účast na akcích uvádí v plánech pedagogické podpory či individuálních vzdělávacích plánech u žáků s potřebou podpůrných opatření. Škola cíleně využívá soutěží a přehlídek jako motivačního prvku, a to i jako prevence předčasných odchodů ze školy (viz příloha č. 2). Téměř polovina respondentů ankety mezi žáky školy uvedla, že se alespoň jednou zúčastnila v dresu školy nějaké soutěže, přehlídky či jiné prezentační akce. Dvou a více akcí se během dosavadního studia zúčastnila více než třetina respondentů – současných žáků školy (viz příloha č. 5). Téměř polovina respondentů ankety uvedla, že je ráda, když může v souvislosti se školou předvést svoje dovednosti a znalosti na soutěžích (přehlídkách, akcích). Škola velmi intenzivně prezentuje úspěchy a aktivity svých žáků na sociálních sítích.

Provazbu na reálné prostředí oboru i motivaci žáků výrazně zvyšuje časté zapojování odborníků z praxe, a to nejen v rámci přípravy na soutěže a přehlídky, ale obecně do odborné přípravy. Škola v rámci přípravy na akce trénuje nejen odborné dovednosti, ale i klíčové, přenositelné dovednosti, např. plánování, poskytování podpory, prezentování, vyhodnocování. Tím rozšiřuje prostor pro zapojení a úspěch všech členů týmu.

Škola sama aktivně pořádá přehlídky, soutěže, veletrhy, kterých se účastní žáci z jiných škol. V rámci strategie širokého zapojování tak vytváří řadu dalších příležitostí uplatnit se, vyniknout, přiložit ruku k dílu, a mít tak podíl na úspěchu v podobě dobře připravené akce. V rámci přípravy na soutěže, přehlídky a prezentace vznikají týmy, ve kterých dostává hierarchický vztah obohacující dimenzi vzájemné kolegiality. Vtáhnout do těchto konstelací i outsidery má motivující efekt.

Škola zapojuje žáky i do řady akcí a mimoškolních aktivit, které nemají soutěžní charakter, např. spolupráce s Mateřskou školou Sokolov, Pionýrů 1344, v jejímž rámci žáci oboru aranžér vytvořili pro děti omalovánky a dětem je předali při mikulášské nadílce. Mohou tak vyniknout i žáci, jejichž oborové dovednosti nejsou na soutěžní úrovni. Tyto akce jsou příležitostí např. pro rozvoj empatie, dobré vůle, dovednosti pomáhat, komunikovat (viz příloha č. 2).

Propagace úspěchů a aktivit žáků na sociálních sítích školy je výsledkem vědomé strategie, na které se podílí většina pedagogických pracovníků školy.

U každé významnější akce a aktivity školy, do které jsou zapojeni žáci, je jako integrální součást plánována propagace na sociálních sítích. Škola využívá zejména Facebook, Instagram a YouTube, ale experimentuje i s méně frekventovanými sítěmi, jako je Twitter nebo Tumblr. Využívání těchto sítí je poměrně intenzivní – např. během května 2020 uveřejnila škola na Facebooku 66 příspěvků, na YouTube 11, na Instagramu 19 a na Twitteru dokonce 24 příspěvků. Základním motivem příspěvků na sociálních sítích školy jsou žáci – celých 55 % příspěvků na Facebooku v květnu 2020 referovalo právě o jejich úspěších a aktivitách (viz příloha č. 3).

Je zaveden strukturovaný a zároveň flexibilní systém zapojení pedagogických pracovníků do propagace akcí a aktivit, jsou domluveny role a postupy. Role fungují ve třech rovinách: manažerské, učitelské a administrátorské. Postupy nejsou stanoveny speciálním dokumentem, jsou však formulované na více místech školní dokumentace.

Již přímo v průběhu akce, nejpozději však do několika málo dní, je na sítích publikován příspěvek. Jádrem příspěvku je nejčastěji fotografie/soubor fotografií a popisek. Fotografuje nejčastěji přítomný učitel, v některých případech i sami žáci. Snímky jsou poté učitelem odeslány i s návrhem textu pracovníkovi školy, který je pověřen správou sociálních sítí (jeho hlavní pracovní náplní je výuka IT předmětů a správa ICT vybavení školy).

Příprava příspěvku je součástí pracovních úkolů pedagogických pracovníků, tj. nejen učitelů, ale i vychovatelů. Pedagogičtí pracovníci jsou školou vybaveni chytrými telefony s datovým tarifem. Kvalita příspěvků, jejich dopad, obsah komentářů a další efekty jsou vyhodnocovány vedením školy a pedagogickými pracovníky na poradách. Škola má ošetřeno GDPR vzhledem k zveřejňování aktivit žáků na sociálních sítích.

Prezentace úspěchů a aktivit na školních sociálních sítích vykazuje tyto charakteristiky (viz přílohy č. 1, 2, 3, 4 a 5):

  • je promyšlená, plánovaná, strukturovaná – viz Plán propagace školy,
  • je součástí komplexu marketingových aktivit školy – viz Plán propagace školy,
  • je intenzivní,
  • je pestrá a výrazně vizuální,
  • je profesionální a plně autorská,
  • je převážně zaměřena na aktivity školy, svých žáků a učitelů,
  • je autenticky a velmi kladně přijímána pedagogy školy,
  • po obsahové a procesní stránce je plně pod kontrolou vedení školy.

Prakticky každá významnější aktivita školy, do které jsou zapojeni žáci, je propagována na sociálních sítích školy.

Příklad inspirativní praxe je zaměřen na tu část příspěvků, které prezentují úspěchy a aktivity současných žáků (viz příloha č. 3 a 5). Nashromážděný propagační materiál je pak školou sekundárně využit i v rámci náborových informací.

Sociální sítě, např. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter a další, využívá škola k účelům, které se většinou přímo týkají života školy, tj. zřídkakdy sdílí příspěvky jiných subjektů (viz analýza sociálních sítí školy).

Posty prezentující úspěchy a aktivity současných žáků tvoří většinu z uveřejněných příspěvků. Ostatní příspěvky na školních sociálních sítích slouží většinou ke sdělování organizačních informací žákům a rodičům nebo mají povahu prezentace oborové nabídky určené potenciálním uchazečům.

Výjimečné, nepravidelné akce a aktivity propaguje škola na svých sociálních sítích téměř vždy; jde zejména o soutěže, přehlídky, volnočasové akce, veletrhy fiktivních firem, návštěvy divadel, výstav, zapojení do veřejně prospěšných a dobrovolnických činností (např. Čištění řeky Ohře, projekt 72 hodin České rady dětí a mládeže v ČR).

Aktivity žáků v rámci pravidelné výuky propaguje škola velice často, v tom je výjimečná. Převládají příspěvky z odborného výcviku, z výuky odborných předmětů či z exkurzí ke konkrétní tematice, včetně cizojazyčných exkurzí.

Většina žáků se ztotožňuje s propagací svých úspěchů na sociálních sítích a je s postupem školy spokojena. Pro většinu žáků je propagace akcí a aktivit na sociálních sítích školy motivující.

Postoje žáků byly zjišťovány během září 2020 prostřednictvím anonymní ankety v platformě Google Forms. Dotazování bylo připraveno společně s ředitelkou školy, která navrhla některé doplňující otázky, jejichž zodpovězení v rámci zvoleného tématu školu zajímá.

Cílem ankety bylo zjistit pohled žáků na způsob, jakým Střední škola živnostenská Sokolov zveřejňuje na sociálních sítích úspěchy a aktivity žáků na odborných soutěžích (přehlídkách, veletrzích, akcích). Respondentům bylo předloženo několik výroků, u kterých označovali, do jaké míry s nimi souhlasí. U většiny otázek mohli respondenti uvést i volné komentáře a náměty, které budou sloužit výhradně škole, proto je v příloze nezveřejňujeme. Úvodní otázky ankety zjišťovaly některé základní informace o respondentovi, aniž by umožňovaly jeho identifikaci.

Anketa měla vysokou návratnost (290 odpovědí, tj. odezva od 45 % žáků školy) a její výsledky potvrdily značnou míru ztotožnění se s postupem školy při propagaci úspěchů zapojených žáků (viz příloha č. 5):

S výrokem „jsem rád/ráda, že škola uveřejňuje na sociálních sítích moje (naše) úspěchy na soutěžích (akcích, přehlídkách)“ souhlasilo 63,1 % respondentů – žáků školy.

S tvrzením „nevadí mi, že je někdy moje jméno nebo moje fotka součástí informací zveřejňovaných školou na sociálních sítích“ se ztotožnilo 61,1 % respondentů – žáků školy.

Čtvrtina respondentů – žáků školy uvedla, že se aktivně podílí na přípravě některých příspěvků na školních sociálních sítích.

66,8 % respondentů – žáků školy uvedlo, že se jim líbí příspěvky na sociálních sítích školy zaměřené na propagaci úspěchů na soutěžích a přehlídkách.

Příspěvky v sobě obsahují sdělení adresovaná různým cílovým skupinám – návštěvníkům sociálních sítí školy. Jedno z těchto sdělení směřuje přímo k současným žákům školy a mohli bychom jej parafrázovat takto: Jste šikovní a úspěšní, když o to usilujete. Vůbec nevadí, že ne vždy přivezete medaili. Díky zapojování do soutěží, přehlídek a různých akcí rostete nejen odborně, ale získáváte i cenné životní dovednosti. Navíc jste užiteční i pro jiné lidi. Sluší vám to. Tyto zážitky vám už nikdo nevezme, prožíváte období, na které budete vzpomínat. Jste cenní každý jednotlivý zvlášť a zároveň jste součástí týmu. Držíme vám palce.

V souvislosti se zveřejňováním informací na sociálních sítích se často mluví o riziku kyberšikany. Toto riziko je ze strany školy minimalizováno tím, že všechny příspěvky na sociálních sítích projdou před zveřejněním kontrolou ze strany pedagogických pracovníků školy. Nemůže tedy nastat situace, že nějaký příspěvek publikuje přímo žák. Přitom naprostá většina případů kyberšikany vzniká na úrovni žák–žák.

Pro některé žáky může být určitý příspěvek na sociálních sítích nepříjemný, nekomfortní. Jde o potenciálně konfliktní situaci, v níž žák sice nemá obecný problém se zveřejňováním svého jména a fotografií na sociálních sítích školy, ale právě tento konkrétní příspěvek mu vadí. Neodváží se ho však v rámci své konformity a loajality se školou stopnout. Prevence tohoto rizika je řešena udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz příloha č. 6). I žák, jehož rodiče udělili tento souhlas, se může účinně ohradit vůči zveřejnění konkrétní fotografie.

Jedním z rizik je i přehlcenost příspěvky na sociálních sítích. Střední škola živnostenská Sokolov je publikuje prakticky denně a jsou dny, kdy se na účtu objeví hned několik příspěvků. I tyto vysoké počty však mají vždy přímou vazbu na práci se žáky. V jeden den často vyjíždí na různé akce více pracovišť, všichni žáci se chtějí pochlubit a být viděni hned. Všichni rodiče se těší na příspěvky, které budou sdílet známým.

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, poskytuje střední vzdělání s výučním listem (cukrář, kuchař-číšník, číšník-servírka, kuchař, kadeřník, aranžér, truhlář, pekař, práce ve stravování, dřevařská výroba, potravinářské práce – ŠVP pekařské práce, potravinářská výroba – ŠVP cukrářské práce, sladovník-pivovarník), střední vzdělání s maturitou (kosmetické služby, informační služby) a nástavbové studium s maturitní zkouškou (podnikání, vlasová kosmetika).

Škola je inspirující svým proaktivním systémem podpory žáků, kteří se z nějakého důvodu dostali do osobních či studijních problémů, ať už jde o žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, či žáky se specifickými poruchami učení. Škola má velkou prostupnost mezi obory, kterou využívá zejména při neúspěchu konkrétního žáka v těžším oboru. Snahou celého pedagogického sboru je, aby žáci předčasně neodcházeli ze vzdělávání. Žákům a rodičům je k dispozici podpůrný tým zahrnující výchovné poradkyně, kariérovou poradkyni, školního metodika prevence, třídního učitele a vedení školy. Školní systém podpory zahrnuje i aktivity po vyučování, kam patří zejména individuální konzultace s pedagogickými pracovníky k učivu a celá řada volnočasových aktivit.

Více o škole zde.

Rešerše relevantních dokumentů školy

Do rešerše byly zařazeny např. výroční zprávy školy, tzv. školní akční plán, mediální plán školy, statistiky sledovanosti sociálních sítí školy – příloha č. 1.

Kvantitativní a kvalitativní analýza příspěvků na sociálních sítích školy

Shromážděny byly všechny příspěvky z Facebooku školy za období listopad 2019 až červen 2020 a vybrané příspěvky na ostatních sociálních sítích školy (Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Tumblr) a jejich kvalitativní a kvantitativní analýza – příloha č. 2.

Polostrukturované rozhovory s pedagogickými pracovníky, konkrétně s ředitelkou školy, se zástupkyní ředitelky a s výchovnou poradkyní. Informace z polostrukturovaných rozhovorů jsou zpracovány formou volných citací těch pasáží, které souvisí z popisovaným tématem. Souhrn informací z polostrukturovaných rozhovorů je zpracován v příloze č. 3.

Anketa mezi současnými žáky školy

Online anonymní anketa byla připravena společně s ředitelkou školy, která navrhla některé další otázky, jejichž zodpovězení v rámci zvoleného tématu školu zajímají. Anketa byla určena všem žákům školy, tedy nejen těm, kteří reprezentovali školu na nějaké soutěži či přehlídce. Výsledky ankety jsou zpracovány v příloze č. 4.

Naše škola by měla být oázou tolerance, taktu a porozumění, v níž i slabší žáci zažijí pocit vítězství. Takto zní jeden z obrazů zformulovaných pedagogickým týmem Střední školy živnostenské Sokolov ve vizi školy. Podle všeho se škole daří tuto vizi naplňovat, protože většina pedagogických pracovníků přijala tento závazek za svůj.

Až 20 % žáků školy se potýká se sociálním znevýhodněním. Škola se je snaží různými způsoby vtáhnout do dění, a je tedy velmi inspirativní svou promyšlenou strategií širokého zapojování do přehlídek, soutěží, prezentačních a mimoškolních akcí nejen nadaných a motivovaných, ale i žáků, kterým chybí v rodině podpora. Škola dále vyniká intenzivním sdílením úspěchů a aktivit žáků na svých sociálních sítích prostřednictvím velmi kvalitních příspěvků. Pomáhá jim tak budovat sebevědomí a profesní hrdost.

Rešerše relevantních dokumentů Střední školy živnostenské Sokolov
Přehled interních a externích akcí s účastí žáků školy
Kvantitativní a kvalitativní analýza příspěvků na sociálních sítích školy
Výběr informací a myšlenek z polostrukturovaných rozhovorů s pedagogickými pracovníky školy
Výsledky ankety pro žáky a absolventy Střední školy živnostenské Sokolov – sociální sítě školy
Formulář pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Autoři: Mgr. Richard Veleta, Ph.D., Mgr. Ilona Medunová

odkaz na kritérium