Dokumentace a pravidelnost jako základ profesního rozvoje

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., je soukromou speciální mateřskou školou pečující o děti s širokou škálou znevýhodnění.

Vedení školy promyšlenými postupy systematicky podporuje profesní rozvoj pedagogů (resp. učitelek). Klade důraz na učení se ve vzájemné spolupráci a vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností ve škole i mezi školami. Otevírá školu vnějším subjektům, nabízí své know-how jiným školským zařízením, rodičům i širší veřejnosti.

V mateřské škole Klubíčko se zaměřují na propojování teorie s praxí tím, že nadstandardním způsobem pracují s odbornou literaturou. V tzv. evaluačních hodinkáchevaluačních sešitech vzájemně na pracovišti sdílejí vlastní zkušenosti a ve snahách o individuální přístup sdílejí systém monitorování rozvoje dětí. Vedení školy podporuje spolupráci a vzájemné učení se v místě práce řadou organizačních opatření. Učitelky ve spolupráci utvářejí vlastní vzdělávací přístupy k dětem a toto know-how zpřístupňují i jiným mateřským školám.

Vedení školy příkladně pečuje o profesní rozvoj pedagogů (učitelek), řadou opatření podporuje výměnu zkušeností a podporuje tak učení se v místě práce. Vedení školy nabízí pedagogům rozmanité efektivní formy dalšího profesního rozvoje a vytváří podmínky pro jejich realizaci. Vedení školy podporuje otevřenost školy a je vstřícné k předávání svých zkušeností jiným mateřským školám, rodičům i širší veřejnosti.

Vedení školy vytváří konkrétní podmínky k profesionálnímu rozvoji pedagogů.

Vedení školy vytváří podmínky pro spolupráci pedagogů, která je zdrojem společného učení – učení se v místě práce.

Vedení školy rozšiřuje inovace a zkušenosti i mimo mateřskou školu.

Konkrétně budeme popisovat následující příklady naplňování kritéria:

 • Záznamy o prostudování odborné literatury, které jsou pravidelně sdíleny. Knihovna na webu MŠ.
 • Pravidelné evaluační hodinky a evaluační deník.
 • Rozvíjení osvědčených postupů a předávání zkušeností vně MŠ.
 

V následující části popisujeme tři příklady, jak vedení školy podporuje profesní růst pedagogů a učení se v místě práce.

MŠ vlastní rozsáhlou knihovnu a využívání jejích studijních materiálů pedagogy je pravidelně vyhodnocováno. Vedení školy klade důraz na doplňování studijních zdrojů, a to na základě vlastních potřeb a doporučení pracovníků spolupracujících školských poradenských zařízení. Knihovní zdroje jsou zveřejňovány i na webových stránkách MŠ a jsou tak k dispozici také rodičům dětí, studentům na praxi i širší veřejnosti (příloha č. 1). MŠ tímto způsobem podporuje i vzdělávání rodičů dětí, kteří se mohou dozvědět více o znevýhodnění svého dítěte a o možnostech práce s ním.

Vzhledem k individuálním vzdělávacím potřebám dětí je vedení MŠ opatrnější v aplikování vzdělávacích strategií v jejich plné šíři a podobě. Zavádění nového musí předcházet dobrá znalost dané problematiky včetně chápání širších souvislostí. Do praxe nelze zavádět nové postupy pouze na základě intuice a referencí, je třeba, aby byly zarámovány dobrou znalostí teorie a reflektovanou zkušeností. Pedagogové jsou vedeni ke kreativitě, samostatnosti a tvorbě vlastních přístupů individuálně využitelných podle postižení, možností a potřeb dítěte. Předávání zkušeností a automatické přenášení již hotových postupů totiž nemusí vždy stačit.
 
Hledali jsme vždy nejnovější poznatky, abychom je mohli uvádět do praxe … Promýšlení a hledání vlastní cesty s oporou o kvalitní odbornou literaturu, umožňující nám poznání širších souvislostí, se nám jeví jako přiměřenější – jak z hlediska potřeb jednotlivých dětí, tak podmínek i možností uzpůsobení pracoviště školy/třídy. Někdy totiž není přenos zkušeností z jiné MŠ možný, nebo svádí ke kopírování postupů Hlubší znalost pojmenované problematiky a porozumění vede pedagoga k větší flexibilitě, modifikaci přístupů, postupů, samostatnosti a přesnosti v práci (ředitelka).

Jak vše probíhá?

Pedagogové si vybírají literaturu v rámci okruhů témat stanovených v ročním plánu DVPP. Roční plán reaguje na potřeby rozvoje odborných přístupů k dětem (např. specifika učení dětí s PAS a autismem). Tyto potřeby obvykle vyplynou nejen z diskusí na pedagogických poradách, ale jsou stanoveny i na základě analýzy evaluačních deníků. Na obsahu plánu DVPP spolupracuje vedení školy se všemi pedagogy, kteří mají možnost sami navrhovat vzdělávací aktivity, jichž se chtějí účastnit, a nezřídka si je i sami financují. Konkrétní odborné publikace k prostudování si pak pedagogové vyhledávají a navrhují sami, radí se s kolegy/kolegyněmi a jinými odborníky, vyhledávají v knihovně nebo nakupují. Vodítkem jim mohou být také písemné záznamy kolegů/kolegyň o přečtených odborných publikacích na dané téma.

Na studium odborné literatury je v MŠ kladen velký důraz. Vlastní vyjádření ke každé prostudované publikaci provádějí pedagogové do strukturovaného dokumentu a tyto zápisy průběžně zakládají do šanonu DVPP, aby se mohli k zápisům kdykoliv vracet. Na základě těchto zápisů se mohou další kolegové/kolegyně snáze rozhodnout, zda danou literaturu chtějí číst a využít (příloha č. 2), a mohou své poznatky a názory srovnat s dalšími. Zápisy jsou v předepsané struktuře: Základní informace o publikaci, důvod výběru, poznatky pro praxi a závěr (stručné zhodnocení a doporučení), podpis a datum. Záznam provádí každý pedagog po prostudování každého titulu, to znamená, že u jedné knihy se může sejít více hodnocení. Za užitečné se považuje zaznamenat, co je z dané publikace využitelné v praxi, co je inspirativní, co se neosvědčuje, čemu nerozumí.

Na pedagogických radách je pravidelně věnován prostor ke sdílení poznatků, které pedagogové z odborné literatury načerpali (může jít o novinky z knihovny, nebo i z internetových zdrojů). Důležité je zaměřit se na možnosti využití poznatků v praxi. Další platformou pro prezentaci a diskuzi o prostudované literatuře ze školní knihovny jsou evaluační hodinky ve třídách.

Seznam odborné literatury jako nabídka rodičům a jiným subjektům je k dispozici na webu MŠ. Spravováním knihovny je pověřen pedagog, v jehož pracovně se knihovna nachází. Zapisuje nové tituly a zařazuje je do příslušných sekcí. Půjčování knih je samoobslužné, do určeného sešitu zaznamenávají pedagogové sami datum vypůjčení i vrácení konkrétních knížek. Podobně se zaznamenává zapůjčení knih studentům nebo rodičům dětí, kteří projeví o knihy zájem.

Je však třeba dodat, že na pedagogických radách jsou zároveň průběžně sdíleny také nové poznatky ze seminářů, exkurzí a stáží.

Vedení školy má s uvedeným postupem při práci s odbornou literaturou dobrou zkušenost, avšak je třeba dodržovat jisté zásady. Lze totiž předpokládat riziko, že se tento postup stane formalitou, která ztratí svůj význam pro rozvoj výuky.

Mezi podmínky patří:

 • kontinuální vyhledávání zdrojů za účelem inovování knihovny;
 • pravidelné, promyšlené a včasné nákupy knih – pedagogové průběžně sledují novinky na odborném knižním trhu, konzultují potřeby s kolegy/němi, knihy se nakupují i na základě doporučení školských poradenských zařízení;
 • aktualizace seznamu publikací na webu MŠ;
 • pravidelné a prakticky vedené diskuze o nových poznatcích a jejich významu pro praxi.

Určitým limitem mohou být finance.

… finance jsme ale nikdy neřešili. Dostatečnost odborných informací byla a stále je prioritou školy, v rozpočtu se potřebná částka vždy musí najít (ředitelka).

Dalším limitem může být zvýšený zájem pracovníků o stejnou publikaci. Pedagogové si v tomto vycházejí vstříc, avšak stává se také, že pokud je o knihu zájem a pedagogové ji potřebují mít v práci stále „při ruce“, nakoupí se více výtisků. Rizikem může být i nevrácení nebo ztráta knihy, při dobré evidenci se to však stává ojediněle.

V mateřské škole se pracuje ve třídách „s otevřenými dveřmi“: pedagogové se navzájem ve třídách navštěvují a informují se o uplatňovaných vzdělávacích přístupech, reakcích a potřebách dětí. Tyto zkušenosti jsou pravidelně monitorovány v tzv. „evaluačních hodinkách“, které pomáhají pedagogům k reflexi vlastní práce. Cílem evaluačních hodinek je reflexe spolupráce pedagogů ve třídě, vlastní praxe ve vztahu k jednotlivým dětem, skupině dětí a celé třídě, přenos a diskuse zkušeností, vyjádření potřeb a v neposlední řadě i dohoda na určitých metodických či organizačních otázkách.

Jak vše probíhá?

Evaluační hodinky (EH) probíhají v každé třídě zvlášť jedenkrát týdně, v odpolední době, kdy neprobíhá přímá práce s dětmi. Každá třída si určí svůj den a čas pro EH, a to tak, aby se EH v jejich třídě nekonaly současně s jinou třídou. Určená doba se pak dodržuje po celý rok, pokud nedojde ke změně. Doba trvání EH určena není (resp. určuje se vždy pro dané setkání na jeho začátku), odvíjí se podle aktuálních potřeb, které mají být projednány. Pokud nejde o hlubší reflexi jednotlivých případů, kdy je třeba věnovat věci více času, přenos informací bývá jednoduchý, věcný, funkční a časově úsporný. Evaluační hodinky se účastní pedagogové dané třídy, dle potřeby také ředitelka či pedagogové dalších tříd. Případně lze přizvat i odborníky zvnějšku, praktikující studenty apod., vždy záleží na možnostech a aktuálních potřebách účastníků.

Tématy EH mohou být například způsoby práce, využívání metod a pomůcek, analýza nestandardních situací ve třídě, promýšlení různých řešení, sjednocení některých vzdělávacích přístupů, pravidel a zásad, koordinace práce apod. Pedagogové mají možnost vyjádřit své potřeby a jasně sdělit, co potřebují od druhých (ředitelka MŠ).

Hlavními protagonisty EH jsou vždy pedagogové třídy, která je organizací EH pověřena. Ti přinášejí hlavní téma/témata, ostatní témata se pak odvíjejí od potřeby spolupráce s ostatními zúčastněnými. V průběhu EH pedagogové sdílejí řešená témata a materiály, učí se od sebe navzájem, předávají si zkušenosti, reflektují své vlastní postupy a potřeby. EH se stávají základem profesního růstu, potvrzení správnosti dosavadních postupů, popř. rozhodnutí o změnách. Pokud změny „nefungují“, stávají se tématem pro některou z následujících EH.

Obvyklá struktura EH:

 • Návrat k minulé EH – jak se pracovalo s výstupy, jaká je nová zkušenost, k čemu je třeba se znovu vrátit.
 • Jaké je téma EH (může být nové nebo se pedagogové mohou zpět vracet k minulému tématu – záleží na potřebách a aktuálnosti tématu).
 • Jaký cíl potřebuje pedagog naplnit, v čem potřebuje kolegiální pomoc.
 • Diskuze o možnostech a zdrojích (literatura, vlastní zkušenosti apod.).
 • Výstup – rozhodnutí pedagoga o novém postupu, zápis do evaluačního deníku.

Aby bylo možné sledovat vývoj situací a návaznosti či kontinuum práce s konkrétním dítětem, jsou zkušenosti a dohody na hodnocení stavu a případných změnách zaznamenávány v tzv. evaluačních denících (ED). Jde o velmi stručné zápisy projednávaných věcí (příloha č. 3). Je to rychlá a praktická pomůcka, která má faktickou vypovídající hodnotu časovou i obsahovou a lze se k ní opakovaně vracet. Zápis vždy obsahuje hlavní „zprávu“ o probíraných tématech a jsou zde formulovány otázky, potřeby, úkoly či pokyny pro jiné pedagogy účastnící se práce ve třídě nebo pro vedení školy.

Ředitelka školy uvádí jeden příklad, který byl řešen v rámci evaluačních hodinek a zapsán stručně do deníku:

V jedné ze tříd od září pracují dvě nové asistentky pedagoga. Obě se pustily do práce s chutí, během dvou měsíců se jim podařilo vytvořit s učitelkou dobře fungující pracovní tým. Oproti předpokladu, že se postupem času bude snižovat jejich adaptační stresové napětí a únava, se toto nedostavilo. Všechny pedagogické pracovnice třídy měly pocit, že pořád nestíhají…

V evaluační hodince v listopadu celou situaci řešily a došly k poznání, že určujícím činitelem pracovního tempa ve třídě jsou děti. Uvědomily si jeden velmi důležitý vzdělávací aspekt, na který v zápalu práce a ve snaze co nejvíce a nejrychleji vyhovět dětem zapomínaly – učit děti čekat. Dospěly k poznání, že zavedením tohoto vzdělávacího přístupu vyřeší ne jednu, ale hned dvě důležité věci: sníží vlastní stresovou pracovní zátěž a zároveň podpoří pracovní chování dětí, které je nutné pro následné vzdělávání ve škole.

Opatření bylo zaznamenáno v ED a bylo postupně stručně zapisováno, které postupy pedagogů se pro tyto cíle osvědčují (ředitelka, zápisy z ED).

ED je tedy jednoduchýmspolečným osobním záznamníkem“ pracovních problémů třídy a jejich řešení, k zápisům se pedagogové podle potřeby vracejí. Evidované osvědčené postupy lze uplatnit/modifikovat v jiné třídě, pokud se v ní vyskytnou obdobné problémy. Výhodou je evidence historie, resp. vývoje určitého problému vyskytujícího se ve škole/třídě, a tedy i možnost předávání zkušeností mezi pedagogy, kteří řeší nebo v budoucnosti budou řešit obdobné situace. Zápisy mají svůj význam také pro nové zapracovávající se pedagogy i studenty na praxích.

Za konání evaluačních hodinek i za zápisy v evaluačních denících je odpovědný pedagog dané třídy a jeho úkolem je také informovat další osoby, které se EH neúčastnily a přitom se poznámky mohou k jejich práci také vztahovat. Do deníku lze (a dle potřeby je i vhodné) k danému tématu či otázkám dopisovat i vlastní vyjádření, termíny a způsoby splnění různých úkolů apod.

Realizace EH probíhá po přímé práci s dětmi, musí být proto předem dobře promyšlena a naplánována. Limitem může být nepřítomnost pedagogů pro nemoc nebo aktuální rodinné či jiné problémy. Dalším limitem je pak i jiné pracovní zaneprázdnění v danou dobu (např. nutné jednání s rodiči, mimoškolní akce pro rodiče, příprava výstav a jiné aktuální akce), které pravidelnost konání EH naruší. Nasazení a schopnosti potřebné k reflektování a přemýšlení na EH může v odpoledních hodinách utlumovat také únava a vyčerpanost u pedagogů z práce s dětmi. Důležité také je, aby pedagogové nebrali zápisy v ED jako formální záležitost a aby nebyli zatěžováni dlouhým psaním (a potažmo čtením). Jsou vedeni k tomu, aby se v ED vyjadřovali věcně a stručně.

Zásadou vedení v rámci podpory DVPP je „dokumentovat“, ale „nepapírovat“.

Speciální MŠ Klubíčko využívá v práci (nejen) s dětmi s poruchou autistického spektra dnes již všeobecně známé postupy strukturovaného učení (program TEACCH).

Jedinečné však je, že pedagogové nepoužívají metodu a pomůcky formálně, ale neustále ji modelují, tj. podřizují a přizpůsobují vše potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Sdílejí vzájemně své zkušenosti a průběžně pracují s vlastní systémem, který předpokládá vzájemné učení a spolupráci na pracovišti.

Ve spolupráci vytvořili pedagogové společně s vedením školy například kódované soubory deskových a krabicových úkolů s různou úrovní náročnosti (od počáteční manipulační, kdy se dítě učí pochopit systém, po náročné, v úrovni kvalitních předškolních dovedností). Takto udržují a postupně dále rozšiřují „banku“ vlastních originálních vzdělávacích pomůcek, s jejichž pomocí je možno každému z dětí průběžně předkládat širokou škálu vzdělávacích materiálů na individuální úrovni. Stejně tak je tomu u individuálních orientačních systémů, procesuálních a pracovních schémat.

Pedagogové se učí pracovat s novými metodami/pomůckami napříč MŠ, zaučují do svých inovovaných postupů nově příchozí pedagogy i studenty na praxích. Přidanou hodnotou je šíření nových vlastních postupů a zkušeností (know-how) mimo vlastní mateřskou školu. Tyto zkušenosti předávají pedagogové osobně i prostřednictvím webových stránek. V případě potřeby poskytuje vedení školy nebo učitelky také telefonické nebo osobní konzultace, a pokud je to možné, neodmítá zájemce z jiných MŠ a z řad studentů o poznání práce v jejich zařízení.

MŠ dokonce nabízí (komerčně) své vlastní výrobky pro práci s autistickými dětmi (příloha č. 4). Komerční web s nabídkou know-how této MŠ, na kterém spolupracovali pedagogové a vedení školy, využívají nejčastěji pedagogové těch škol, které realizují inkluzivní vzdělávání žáků a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ale často také rodiče těchto dětí.

Pedagogové mateřské školy Klubíčko natáčejí také instruktážní videa pro rodiče dětí, která jsou využívána především na třídních schůzkách s rodiči jako metodický materiál. Rodiče tak mají možnost poznat, jak pedagogové s dětmi pracují, jaké postupy a metody využívají a jak na tyto postupy děti reagují. Jde o důležité doklady o tom, jak se děti chovají, jaká úskalí musí překonávat, jaké postupy dobře fungují. Videa jsou také využívána při individuálních konzultacích s rodiči, např. při nastavování, změnách či vyhodnocování individuálního plánu. Rodiče si tak mohou odnést inspirace přenositelné i do domácího prostředí.

Je zřejmé, že profesní rozvoj založený na inovacích a sdílení nových zkušeností ve škole i mimo ni je časově náročný. Nadstandardní práci pedagogů je třeba oceňovat i finančně, jinak by nebyla dlouhodobě udržitelná. Umírněná „komercionalizace“ produktů a know-how je proto motivující, avšak zároveň nesmí nijak limitovat hlavní procesy ve škole (vzdělávání a výchovu).

Pro natáčení a využívání videonahrávek je vždy třeba získat souhlas rodičů, který se obnovuje na začátku každého školního roku. Rodič může svůj souhlas neudělit, může sám vymezit podmínky pro využití nahrávek a svůj souhlas může kdykoliv zrušit. Volná distribuce videí pro veřejnost možná není, vždy se jedná o materiál školy určený pouze k vnitřnímu použití.

Základem profesního růstu je dokumentace aktivit a pravidelnost, avšak tato pravidelnost nesmí příliš zatěžovat pracovníky. V některých školách se jen obtížně hledá čas pro společná setkávání a zvláště v malých MŠ je možné se setkávat v plném počtu až v čase po přímé práci ve třídě. Večer po přímé práci ve třídě pak mohou být učitelé již unaveni. Plánování schůzek se tedy odvíjí od potřeb pedagogů a s respektem k jejich možné únavě.

Dalším rizikem je, že se pravidelné povinnosti mohou stát formálními, proto v MŠ Klubíčko vedení školy klade důraz na užitečnost a kontinuitu – výstupy ze schůzek musí mít jasný dopad do učení a profesního rozvoje učitelek.

V profesionální spolupráci, která posiluje společné učení pedagogů, vznikají nové postupy a v MŠ Klubíčko i nové pomůcky. Na straně jedné nabízí MŠ své know-how ostatním, na straně druhé může některé své „pomůcky a postupy“, které učitelky dlouhodobě ve spolupráci vyvíjely, chránit a komerčně nabízet. Pedagogové jsou tak motivováni i finančně k dalšímu rozvoji své práce a uplatňují své zkušenosti (např. komerčně v podobě kurzů, ale i nekomerčně) i mimo vlastní školu. K tomu je třeba ošetřit veškerá etická a ekonomická hlediska, autorská práva atd. Rizikem pak je přetížení učitelek a jejich orientace na vnější prostředí. Vedení školy hledí na to, aby vlastní profesní rozvoj pedagogů a vývoj pomůcek měl primárně pozitivní dopad na učební procesy u dětí.

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., (speciální soukromá škola) se nachází v samostatné budově na konci obce Tlumačov, obklopena rozsáhlou, pěkně udržovanou zahradou. Tlumačov leží ve Zlínském kraji, na hranici Kroměřížska, průměrný věk obyvatelstva zmíněného kraje k 31. 12. 2019 byl 43,3 roku, řadí se tedy k nejstarším krajům ČR. Ve Zlínském kraji byla nezaměstnanost k 31. 12. 2019 2,43 %, jde tak o střední míru nezaměstnanosti v rámci České republiky. Průměrná hrubá měsíční mzda v kraji patří k nejnižším v ČR.

Mateřská škola (dále jen MŠ) byla vybrána na základě hodnocení ČŠI z roku 2017, kdy byla doporučena hned v osmi kritériích jako inspirativní praxe, včetně kritéria 2.3. Je školou krajského typu, tj. přijímá děti ze širšího okolí, pocházející z různě socioekonomicky situovaných rodin. MŠ poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami různého charakteru, pro které nebylo vhodné vzdělávání v hlavním proudu. Dětem je poskytována podpora s ohledem na rozsah jejich speciálních vzdělávacích potřeb, ve vzdělávání je maximálně upřednostňován koncept individuálního přístupu ke každému dítěti s respektováním jeho osobnostních zvláštností, potřeb a schopností. Vzdělávání dětí je prováděno na základě individuálních vzdělávacích plánů (IVP). Učitelky pracují s dětmi ve třídách individuálně i skupinově.

Více o škole zde.

Pro sběr dat byly využity následující metody:

 • Studium dokumentů školy – webové stránky, školní vzdělávací program, roční plán školy, plán DVPP, zápisy a poznámky vedení školy.
 • Opakované strukturované rozhovory s ředitelkou mateřské školy.
 • Strukturované rozhovory se třemi učitelkami mateřské školy – byly prováděny online z důvodu omezení v období pandemie covidu-19.

Vedení MŠ Klubíčko podporuje profesní rozvoj pedagogů za využití celé řady postupů. Jako příklad dobré praxe jsme nabídli popis práce s odbornou literaturou, specificky organizovanou reflexi a dokumentaci v podobě evaluačních hodinek a evaluačních deníků a v neposlední řadě i příklad společného učení se pedagogů nad rozvojem výukových postupů a pomůcek. V MŠ Klubíčko se dbá na propojování teorie a praxe zejména tím, že se nadstandardním způsobem pracuje s odbornou literaturou. K analýze profesních potřeb a k profesnímu rozvoji pak také slouží pravidelná setkávání, ve kterých je kladen důraz na dokumentaci, pravidelnost a kontinuitu. Ve speciální MŠ je potřeba stále individualizovat přístupy, neboť potřeby jednotlivých dětí se velmi liší a převzaté postupy a pomůcky nemusí vždy vyhovovat všem dětem. Pedagogové využívají standardní postupy a pomůcky, které jsou vyvinuty pro výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň však nad těmito postupy a pomůckami přemýšlejí, kreativně je inovují a prezentují své inovace na webových stránkách, případně je i komerčně nabízejí. Své zkušenosti s inovacemi pak pravidelně dokumentují, vytvářejí videonahrávky práce s dětmi, reflektují své zkušenosti a tím způsobem si vytvářejí vlastní „zkušenostní banku“. Ta je pak k dispozici nejen pedagogům školy, ale i dalším zájemcům ze strany studentů, rodičů a pedagogů jiných škol.

Seznam odborné literatury v odborné knihovně MŠ
Zápis ze studia odborné literatury pedagogickým pracovníkem v rámci DVPP
Ukázka z evaluačního deníku
Skladebná soustava prvků pro strukturované učení For Auti – popis zápisu do Obchodního
rejstříku

Autorka: Bohumíra Lazarová

odkaz na kritérium