Reporty pro inspekční pracovníky a pro školy

Školní inspektoři při přípravě na realizaci inspekční činnosti v konkrétní škole nebo konkrétním školském zařízení využívají nejrůznější disponibilní informace jak z veřejných zdrojů, tak z interních zdrojů České školní inspekce. Jedním z nich jsou pak speciální tiskové sestavy – reporty, které poskytují detailnější přehledné informace vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu či typu v rámci konkrétního kraje i celé České republiky.

Příkladem reportu využívaného inspekčními týmy je report z hospitačních záznamů, který shrnuje a vyhodnocuje zjištění zaznamenaná v hospitačním záznamu během tzv. komplexní inspekční činnosti.


Report.png

Některé z těchto tiskových sestav-reportů jsou pak k dispozici také přímo jednotlivým školám. Pro ilustraci tedy uvádíme právě takové reporty, které mají k dispozici jak školní inspektoři České školní inspekce (ti samozřejmě mají k dispozici i řadu dalších tiskových sestav nad rámec těch, které jsou jako příklady uvedeny), tak samotné školy.

Report zaměřený na kriteriální hodnocení poskytuje školám informace o výsledcích hodnocení školy v jednotlivých kritériích hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházejících z modelu tzv. kvalitní školy a také srovnání se souhrnným hodnocením škol/školských zařízení stejného druhu v rámci příslušného kraje i celé ČR.

Report zaměřený na materiální a prostorové podmínky poskytuje školám informace o tom, zda a do jaké míry umožňují materiální a prostorové podmínky naplňovat cíle vzdělávání stanovené ve školním vzdělávacím programu dané školy, a nabízí také srovnání se situací škol stejného druhu či typu v rámci příslušného kraje i celé ČR.

Report popisující porušení relevantních předpisů poskytuje školám informace o porušení vybraných právních předpisů ve vymezených oblastech ze strany školy a také srovnání četností porušení daných předpisů ve školách stejného druhu či typu v rámci příslušného kraje i celé ČR.

Report obsahující výsledky testování realizovaných Českou školní inspekcí poskytuje informace o rozložení výsledků žáků v jednotlivých testováních, kterých se daná škola účastnila, a také srovnání se souhrnnými výsledky testovaných žáků ostatních škol příslušného kraje i celé ČR.

Práce s těmito reporty přispívá k dalšímu posilování autoevaluačních mechanismů školy a umožní školám pracovat konkrétními daty České školní inspekce vztaženými ke konkrétní škole, což podporuje princip řízení a organizace vzdělávání na základě relevantních informací i princip propojování externího hodnocení vlastním hodnocením školy. Podorobnější informace k jednotlivým reportům a k jejich využitelnosti ze strany škol jsou uvedeny v části Náměty a inspirace.

Reporty jsou ředitelům škol po jejich přihlášení dostupné v informačním systému InspIS DATA