Nástroje pro sledování výuky prostřednictvím hospitační činnosti

Česká školní inspekce ve školách hodnotí zejména podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, přičemž všechny tři tyto složky jsou vzájemně synergické a komplementární. Není možné vypovídat o kvalitě vzdělávání bez respektu k podmínkám, které škola pro vzdělávání má, není možné vypovídat o kvalitě vzdělávání bez důsledného zhodnocení průběhu vlastního vzdělávacího procesu a není možné vypovídat o kvalitě vzdělávání bez adekvátní reflexe výsledků, kterých žáci školy dosahují. Sledování průběhu vzdělávání realizované tzv. hospitační činnosti je pak jádrem vlastního inspekčního hodnocení realizovaného ve škole.

O hodnocení výuky prostřednictvím hospitací se opírá inspekční hodnocení průběhu vzdělávání, do výuky se promítají podmínky vzdělávání a výuka je prostředkem k dosahování výsledků vzdělávání.

Školní inspektoři sledují předepsané oblasti, aspekty a činnosti, a svá zjištění zaznamenávají do připravených speciálních záznamových archů a formulářů, které jsou k dispozici přímo v inspekčním informačním systému InspIS DATA.

Cílem hospitace je poskytnout podklady pro celkové hodnocení výuky ve škole, resp. v předmětu nebo ve skupině předmětů.

Zveřejněné hospitační záznamy