Metodické doporučení ke kritériu 6.2

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

 • Zajistěte dostupnost odborníků a konzultantů pro pedagogy. Pedagogům, kteří mají specifické problémy s realizací inkluzívního vzdělávání ve své třídě (dítě, které narušuje vzdělávání, nedosahuje vzdělávacího pokroku, má problémy se socializací), umožněte otevřenou komunikaci o těchto problémech a zajistit včasnou pomoc, která problém napomůže řešit (prostřednictvím mentorské činnosti, poradenství, supervize, specifického vzdělávání v systému DVPP aj.).
 • Pro pedagoga a asistenta pedagoga jasně písemně vymezte jejich kompetence a role. Popište formy přímé podpory dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a v průběhu vzdělávacího procesu je optimalizujte podle aktuálních potřeb.
 • Na základě vyhodnocování účinnosti přijatých opatření na podporu zlepšování vzdělávacích výsledků přijímat opatření, která mohou účinně napomoci podpoře rozvoje vzdělávacího potenciálu každého dítěte. Důležitý je dopad na dítě, nikoli další dokumentace.
 • Ve strategických cílech školy věnujte dostatečnou pozornost práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými a mimořádně nadanými. Plnění těchto cílů zajistěte důkladnou diferencovanou metodickou podporou a spoluprací uvnitř školy (vedení školy, pedagogové, asistenti pedagoga případně pracovníci školního poradenského pracoviště). Tyto strategické cíle průběžně revidujte dle aktuálních potřeb, složení tříd a aktuálních problémů. Využívané postupy průběžně vyhodnocujte a upravujte. 
 • Veďte pedagogy ke schopnosti identifikovat potřeby dítěte v 1. stupni podpory na základě kvalitně prováděné pedagogické diagnostiky, tzn. Mapování rozvoje, pokroků či případných problémů ve vývoji každého dítěte.

Důležitá

 •  Vytvořte si síť spolupracujících organizací a externích odborníků a využívejte jejich služeb. 
 • Systematicky vytvářejte podmínky pro efektivní vzájemnou komunikaci pedagogů, koordinaci jejich výchovně vzdělávacích strategií, podporujte vzájemné návštěvy, neformální výměnu zkušeností a inspiraci.
 • Zajistěte pedagogické vedení asistenta pedagoga při výběru vhodných pedagogických postupů, metod a pomůcek při realizaci vzdělávacího procesu i při jeho vyhodnocování.
 • Systematicky evidujte vzdělávací výsledky jednotlivých dětí a vybraných skupin, u kterých se škola rozhodne monitorovat vzdělávací výsledky za účelem vyhodnocení poskytované podpory (např. děti cizinci, romské děti, děti nadané, děti se socioekonomickým nebo sociokulturním znevýhodněním, děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, děti s nárokem na obědy zdarma). Vždy je nutné velmi dobře zvážit účelnost takové evidence a vyhodnocování.
 • Důsledně realizujte podpůrná opatření v souladu s doporučeními ŠPZ, využívejte možnost poskytovat podpůrná opatření na úrovni školy, vyhodnocujte jejich účinnost, využívejte možnosti konzultací se ŠPZ při řešení problémů. 
 • V rámci procesu vlastního hodnocení věnujte také přiměřenou pozornost vyhodnocování úspěšnosti školy při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a znevýhodněných skupin i dětí nadaných a mimořádně nadaných.
   
Méně důležitá
 • Absolvujte vzdělávání/trénink zaměřený na poskytování podpůrných opatření a vzdělávání heterogenních třídních kolektivů.

úvodní vysvětlení
kritérium