Metodické doporučení ke kritériu 6.1

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání respektujte kritéria pro přijetí v souvislosti se zněním školského zákona stanovená ředitelkou/ředitelem.
  • Kritéria pro přijetí zveřejněte v dostatečném předstihu způsobem obvyklým (webové stránky, informační desku školy, úřední desku zřizovatele apod.) tak, aby byla přístupná i rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí.
  • Přijímejte děti do výše kapacity školy bez jakékoliv diskriminace z důvodu zdravotního postižení, odlišného mateřského jazyka či sociálního původu.
  • Neodrazujte od docházky do vaší školy děti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nepříznivým rodinným zázemím.
  • Rozdělujte žáky do tříd tak, aby vznikaly srovnatelné kolektivy vnitřně rozmanité z hlediska národnostního, etnického a socioekonomického složení dětí a kognitivních dispozic dětí. Rozmanitost využívejte jako příležitost k budování respektu a oceňování různosti.
  • Dbejte o to, aby ve všech paralelních třídách měly děti ke vzdělávání srovnatelné podmínky (tj. aby se v některých třídách nekoncentrovali pedagogové, kteří jsou preferováni vedením školy nebo rodiči a aby v některých třídách děti neměly kvalitnější materiální podmínky – např. více počítačů, dopláceného rodilého mluvčího pro vzdělávní v cizím jazyce jen pro některé děti apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium