Doporučení pro zlepšení prezentace výsledků vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve spolupráci s pedagogy vytvořte a využívejte jednotný systém pravidelného vyhodnocování výsledků vzdělávání dětí s termíny zjišťování a vyhodnocování výsledků (např. evaluace třídních vzdělávacích plánů, třídních i školních projektů, vyhodnocování pokroků dětí v rámci tříd, vyhodnocování vzdělávacích výsledků na úrovni školy).
  • Zaměřte se na pravidelnou informovanost pedagogů o aktuální úrovni výsledků vzdělávání (např. při jednání pedagogické rady) a ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí navrhujte účinná opatření ke zlepšování individuálních výsledků.
 

Důležitá

  • Využívejte spolupráce s rodiči a s ostatními partnery pro vytváření podmínek k zapojení dětí do soutěží, přehlídek aj. (finanční podpora, doprovod dětí). 
Méně důležitá
  • Využívejte pozitivních zkušeností jiných škol na regionální i vyšší úrovni s touto problematikou (příklady inspirativní praxe). Sami své pozitivní příklady ostatním školám poskytujte

úvodní vysvětlení
kritérium