Doporučení pro zkvalitnění využívání informací o výsledcích vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zaměřte se na průběh hodnotících jednání pedagogické rady k dosaženým výsledkům vzdělávání s cílem zamezit formalismu, klaďte důraz na analýzu příčin úspěšnosti/neúspěšnosti dětí a přijímejte vhodná opatření ke zlepšení, dbejte na důsledné a pravidelné vyhodnocování účinnosti již přijatých opatření. Soustřeďte se na to, co funguje, co se osvědčilo, co má potenciál být dále rozvíjeno.
 

Důležitá

  • Využívejte efektivně služeb školních a školských poradenských zařízení. Hledejte, co z doporučení se osvědčuje, plní účel, vede k výsledkům. Analyzujte možné příčiny neúspěchu navržených opatření. Přijímejte opatření ke snižování školní neúspěšnosti dětí, eliminaci nevhodného chování, poskytujte podporu nadaným dětem a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Intenzivně spolupracujte s rodiči dětí při poskytování informací o průběhu a výsledcích vzdělávání a zejména dosahovaném pokroku dětí. Využívejte osvědčených způsobů osobní komunikace, zkoušejte nové způsoby např. triád pedagog-dítě-rodič. Dle možností školy využívejte prostředků digitálních technologií a zavedených informačních systémů školy typu elektronické třídní knihy, školní matriky, digitální portfolia apod. 
Méně důležitá
  • Předávejte si vzájemné zkušenosti s hodnocením výsledků vzdělávání dětí v rámci spolupráce škol stejného druhu a škol s navazujícím vzděláváním.

úvodní vysvětlení
kritérium