Doporučení pro zkvalitnění systému sledování výsledků vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Nastavte efektivní systém hodnocení výsledků vzdělávání dětí. Nastavte společně cíle, kritéria, ukazatele a nástroje hodnocení. Do hodnocení zahrnujte i kompetence a gramotnosti.
  • Podporujte vzájemnou spolupráci všech pedagogických pracovníků včetně vedení školy i dalších pracovníků školy (např. školní asistenti) zaměřenou na práci s výsledky dětí, využití výsledků externího a interního testování, sjednoťte kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech. Dosahované výsledky vzájemné spolupráce vyhodnocujte.
  • Zajistěte předávání informací o výsledcích vzdělávání všem relevantním pedagogickým pracovníkům (např. asistent pedagoga, chůva), rodičům a vhodnou formou i samotným dětem.
  • Získávejte průběžně a systematicky důležité informace o pokrocích každého jednotlivého dítěte prostřednictvím pedagogické diagnostiky. Zaměřte se na sledování pokroku jednotlivých dětí ve vztahu k výsledkům jejich vzdělávání. Nezaměřuje se na výkony ve vztahu k dané normě, ani na srovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Sledujte rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého jednotlivého dítěte a ty dokumentujte (například formou portfolií).
  • Děti sledujte každodenně, dlouhodobě a systematicky. Snažte se včas zachytit případné problémy a vyvodit odborně podložené závěry pro jejich eliminaci a rozvoj dítěte. V případě potřeby intervenujte odbornou pomoc.

Důležitá

  • Vhodnou formou zapojte do hodnocení výsledků vzdělávání i samotné děti.
Méně důležitá
  • Využívejte zkušenosti pedagogických pracovníků, kteří dlouhodobě dokážou děti ke kvalitním vzdělávacím výsledkům vést.
  • Využívejte a sdílejte poznatky z DVPP, ze studia odborné literatury a z dalších dostupných informačních zdrojů.
  • Účastněte se vzdělávacích akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tematicky zaměřených na hodnocení výsledků vzdělávání dětí a na hodnocení jako jednu z důležitých podmínek učení a průběžného zlepšování vzdělávacích výsledků dětí. 

úvodní vysvětlení
kritérium