Doporučení pro zkvalitnění sociálního rozvoje

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Při vzdělávání využívejte vzdělávací aktivity vedoucí k budování vzájemnému respektu, spolupráci, přijímání a uzavírání kompromisů apod.
  • Cíleně vytvářejte nebo vhodně využívejte reálné situace při vzdělávání (řešení výchovných problémů, modelování vhodného chování) pro rozvoj dětí v oblasti sociálních kompetencí.

Důležitá

  • V závislosti na podmínkách školy vyčleňte personální kapacity pro metodické vedení a kolegiální podporu (interní i externí mentoři, konzultanti) pedagogů v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje dětí.
  • Zaměřujte aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovných problémů mj. na rozvíjení osobnostních a sociálních kompetencí dětí.
  • Vytvořte podmínky pro činnost školního poradenského pracoviště a podporujte jeho činnost v MŠ zaměřenou také na vytváření pozitivních vztahů, spolupráci, respekt, pochopení situace, vyjednávání, přijímání a uzavírání kompromisů apod.

úvodní vysvětlení
kritérium