Doporučení pro zkvalitňování sledování a hodnocení výsledků učení

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vyčleňte personální kapacity pro metodické vedení pedagogů v oblasti formativního hodnocení, plánování a realizace vzdělávání zaměřující se na individuální pokrok každého dítěte.
  • Zajistěte, aby všichni vyučující byli důkladně seznámeni se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, které vzdělávají a rovněž se vzdělávacími potřebami dětí nadaných a mimořádně nadaných i dětí s odlišným mateřským jazykem a zohledňovali je ve vzdělávacím procesu. 
 

Důležitá

  • Podpořte vzdělávání pedagogů v metodách formativního hodnocení a způsobech využití jeho výsledků pro plánování a realizaci vzdělávání.
Méně důležitá
  • Podpořte sdílení příkladů inspirativní praxe ve vaší škole při poskytování formativního hodnocení jednotlivým dětem. Oceňujte snahu získávat v této oblasti zkušenosti i vůli se o ně dělit. 

úvodní vysvětlení
kritérium