Doporučení pro zvýšení uplatnění vzdělání v moderní společnosti

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte podmínky a podporujte efektivní využívání digitálních technologií v běžném vzdělávání a v rámci přípravy na vzdělávání, společné komunikace pedagoga s dítětem a mezi dětmi navzájem i s rodiči dětí. 
  • Zajistěte systém pro správu informací a obecně digitálního obsahu sloužícího dětem, pedagogům a rodičům pro vzdělávání a vzájemnou komunikaci. Buďte připraveni na situace, kdy je pro děti (jednotlivce, třídy i školu) nebo pedagogy nutné zajistit vzdělávání na dálku.
  • Podpořte rozvoj digitálních kompetencí pedagogů a jejich schopnost je využívat při vzdělávání jejich předmětů. Využijte pro to ověřené nástroje typu Profil Učitel 21 nebo DigCompEdu. 

Důležitá

  • Podporujte organizování tematických dnů školy. 
Méně důležitá
  • Efektivně využívejte názorných vzdělávacích pomůcek při vzdělávání (především reálné objekty živé i neživé přírody, skutečné funkční nástroje, nářadí a materiály případně modely, obrazy, mapy, využití digitálních technologií pro vizualizaci apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium