Podpora pro rozvoj zájmu pedagogů o inovace ve vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Využívejte digitální informační zdroje k získávání volně dostupných a šiřitelných informací, poznatků a zkušeností z realizovaných inovačních projektů hrazených z veřejných zdrojů.
 

Důležitá

  • Vytvářet prostor pro sdílení a využívání inovativních poznatků získaných samostudiem (týmy, metodická sdružení, školní konference, workshopy…).
  • Podporujte účast pedagogů na vzdělávacích akcích různého typu (odborných kurzech, přednáškách, odborných konferencích workshopech) zaměřených na inovace v pedagogice i didaktice, práci s dětmi ohroženými neúspěchem, s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými, aplikaci nových vzdělávacích metod a organizačních forem.
Méně důležitá
  • Využívejte příležitosti k odborným stážím pedagogů v ČR i v zahraničí.

úvodní vysvětlení
kritérium