Doporučení pro zkvalitnění přístupu pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Společně vytvořte, naplňujte a vyhodnocujte etický kodex. Buďte vzorem dětem svým vystupováním, chováním a jednáním.
 

Důležitá

  • Iniciujte a podporujte zapojení dětí do společensky prospěšných akcí přesahující rámec školy, dobročinných a dobrovolnických akcí, soutěží…
  • Organizujte pro děti akce k celospolečenským aktuálním tématům např. workshopy, přednášky, besedy s lidmi mimo školství.
  • Vytvářejte společně s dětmi sdílená pravidla demokratické školy, prosazujte jejich dodržování a společně s dětmi vyhodnocujte jejich účinnost.
Méně důležitá
  • Zapojujte pedagogy do projektů rozvíjejících jejich kompetence v oblasti výchovy k demokracii. 
  • Využívejte vzdělávací akce pro celé pedagogické sbory zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a demokratických principů.

úvodní vysvětlení
kritérium