Doporučení pro podporu pedagogů při rozvíjení kompetencí dětí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Budujte důvěru a partnerské vztahy mezi vedením školy, zaměstnanci a dětmi. Poskytněte dětem příležitost získat osobní zkušenost s demokratickým stylem vedení organizace. Poskytněte dětem dostatek možností k sebevyjádření (individuální přístup, využívání komunitních rozhovorů), umožněte jim spolupodílet se na volbě činností a témat (pedagog vystupuje v roli facilitátora).
  • Využívejte kooperativní metody a formy vzdělávání, rozvíjejte prosociální chování (např. sociální, společenské a interaktivní hry, poslech příběhů s etickým podtextem), při vzdělávání důsledně uplatňujte společně dohodnutá pravidla, respektujte práva osobní i práva druhých, využívejte konkrétních situací pro hledání a vyvozování mravního a prosociálního jednání, věnujte dostatečnou pozornost řešení sporů a konfliktů mezi dětmi.
 

Důležitá

  • Využívejte možnosti partnerských návštěv na jiných školách k seznámení s inspirativními metodami rozvoje demokratických hodnot ve škole. Dělte se o své zkušenosti.

úvodní vysvětlení
kritérium