Doporučení pro zajištění podmínek pro vzdělávací potřeby dětí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte materiální, technické a další podmínky pro zavádění pedagogických inovací.
 

Důležitá

  • Dle kapacity a velikosti vaší školy, využívejte příležitost zapojit se do projektů a dotačních programů, které vám umožní zajistit podmínky pro vzdělávání vašich dětí. Vybudujte si vlastní projekční tým.
  • Úzce spolupracujte se školským poradenským zařízením/zařízeními a respektujte jejich doporučení. Zajišťujte, aby byla efektivně využívána podpůrná opatření materiálního charakteru pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i pro děti nadané a mimořádně nadané. Řadu podpůrných opatření lze realizovat i bez doporučení ŠPZ.
Méně důležitá
  • Průběžně vyhodnocujte, zda jsou na vaší škole zajištěny materiální podmínky v souladu s aktuálními potřebami dětí.
  • Zajistěte, aby pedagogové nové pomůcky opravdu využívali.

úvodní vysvětlení
kritérium