Doporučení pro podporu pozitivního klimatu školy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Stanovte priority v oblasti rozvoje pozitivního klimatu školy a těm se systematicky a dlouhodobě věnujte (proměny školního klimatu jsou velmi dlouhodobé procesy). 
 

Důležitá

  • Vytvářejte podmínky pro rozvoj respektující a efektivní komunikace s rodiči, dětmi i v rámci pedagogického sboru.
  • Vytvářejte podmínky pro vhodné pracovní klima, například efektivním rozvržením   přímé pedagogické práce, zajištěním potřebného materiálního a hygienického zázemí apod. Podporujte překrývání, tj. souběžnou práci pedagogů, využívejte asistentů pedagoga, školních asistentů, chův apod.
  • Usilujte o nastolení důvěry mezi všemi účastníky vzdělávání, podporujte spolupráci na všech úrovních a pečujte o bezpečí, které je základní podmínkou pro předškolní vzdělávání. 
  • Prezentujte svoji školu, všemi dostupnými prostředky a dávejte najevo, že oceňujete vzdělávací práci pedagogů, výsledky vzdělávání dětí i péči a zájem rodičů. Společně oslavujte úspěchy. Zaveďte do života školy smysluplné rituály vedoucí k pozitivní motivaci (zápis, rozloučení s předškoláky apod.)
Méně důležitá
  • Podporujte úpravy vnitřních prostor i okolí školy tak, aby přispívaly k pozitivnímu klimatu školy (3E – etika, etiketa, estetika).

úvodní vysvětlení
kritérium