Doporučení pro zajištění souladu řízení s právními předpisy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Včas reagujte na změny právních předpisů a pravidelně aktualizujte interní předpisy při jejich změně. Využijte vhodné SW aplikace pro sledování změn.
  • Prokazatelně a promyšleně s nimi seznamujte zaměstnance i rodiče.
 

Důležitá

  • Využívejte všechny dostupné formy dalšího vzdělávání v oblasti právních předpisů včetně samostudia, prezenčních i distančních vzdělávacích akcí.
 

úvodní vysvětlení
kritérium