Doporučení pro spolupráci s partnery

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Navazujte partnerství s dalšími školami (našimi i zahraničními), diskutujte s nimi vývojové trendy, příklady inspirativní praxe, plánujte a realizujte společné projekty.
  • Rozvíjejte spolupráci se zřizovatelem, dalšími mateřskými školami, základními školami, dětskými centry, ZUŠ, DDM apod.

Důležitá

  • Zmapujte příležitosti spolupráce s dalšími partnery, následně je aktivně rozvíjejte a vyhodnocujte jejich přínos pro kvalitu vzdělávání.
Méně důležitá
  •  Využívejte příklady inspirativní praxe jiných škol.

úvodní vysvětlení
kritérium