Metodické doporučení ke kritériu 6.2

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

 • Zajistěte dostupnost odborníků a konzultantů pro učitele. Pedagogům, kteří mají specifické problémys realizací inkluzívního vzdělávání ve své třídě (žák, který narušuje výuku, nedosahuje vzdělávacího pokroku, má problémy se socializací), umožněte otevřenou komunikaci o těchto problémech a zajistit včasnou pomoc, která problém napomůže řešit (prostřednictvím mentorské činnosti, poradenství, supervize, specifického vzdělávání v systému DVPP aj.).

 • Pro učitele a asistenta pedagoga jasně písemně vymezte jejich kompetence a role. Popište formy přímé podpory žáka se specifickými vzdělávacími potřebami a v průběhu vzdělávacího procesu je optimalizujte podle aktuálních potřeb.

 • Na základě vyhodnocování účinnosti přijatých opatření na podporu zlepšování vzdělávacích výsledků přijímat opatření, která mohou účinně napomoci podpoře rozvoje vzdělávacího potenciálu každého žáka. Důležitý je dopad na žáky, nikoli další dokumentace.

 • Ve strategických cílech školy věnujte dostatečnou pozornost práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými a mimořádně nadanými. Plnění těchto cílů zajistěte důkladnou diferencovanou metodickou podporou a spoluprací uvnitř školy (vedení školy, učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga a pracovníci školního poradenského pracoviště). Tyto strategické průběžně revidujte dle aktuálních potřeb, složení tříd a aktuálních problémů. Využívané postupy průběžně vyhodnocujte a upravujte.

Důležitá
 
 • ​Vytvořte si síť spolupracujících organizací a externích odborníků a využívejte jejich služeb.
 • ​Systematicky vytvářejte podmínky pro efektivní vzájemnou komunikaci učitelů, koordinaci jejich výchovně vzdělávacích strategií, podporujte vzájemné návštěvy, neformální výměnu zkušeností a inspiraci.
 • ​Zajistěte pedagogické vedení asistenta pedagoga při výběru vhodných pedagogických postupů, metod a pomůcek.
 • ​Profilaci žáků přednostně řešte nabídkou volitelných předmětů (včetně předmětů různé úrovně obtížnosti), spíše než trvalým rozdělováním žáků do specializovaných/výběrových tříd.
 • ​Systematicky evidujte vzdělávací výsledky jednotlivců a vybraných skupin, u kterých se škola rozhodne monitorovat vzdělávací výsledky za účelem vyhodnocení poskytované podpory (např. žáci cizinci, romští žáci, žáci nadaní, žáci se socioekonomickým nebo sociokulturním znevýhodněním, žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními, žáci s nárokem na obědy zdarma). Vždy je nutné velmi dobře zvážit účelnost takové evidence a vyhodnocování.
 • ​Důsledně realizujte podpůrná opatření v souladu s doporučeními ŠPZ, využívejte možnost poskytovat podpůrná opatření na úrovni školy, vyhodnocujte jejich účinnost, využívejte možnosti konzultací se ŠPZ při řešení problémů.
 • ​Nastavte pravidla pro účinnou spolupráci pedagogů v oblasti poradenských služeb (např. výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog.
 • ​V rámci procesu vlastního hodnocení věnujte také přiměřenou pozornost vyhodnocování úspěšnosti školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a znevýhodněných skupin i žáků nadaných a mimořádně nadaných.
Méně důležitá
 
 • ​Absolvujte vzdělávání/trénink zaměřený na poskytování podpůrných opatření a vzdělávání heterogenních třídních kolektivů.

  úvodní vysvětlení
  kritérium