Metodické doporučení ke kritériu 6.1

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Nevybírejte žáky na základě charakteristik, které mohou být diskriminační (např. sociální status, znalost českého jazyka, pohlaví apod.).

  • Neodrazujte od docházky do vaší školy žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nepříznivým rodinným zázemím.

  • Rozdělujte žáky do paralelních tříd tak, aby vznikaly srovnatelné kolektivy vnitřně rozmanité z hlediska národnostního, etnického a socioekonomického složení žáků a kognitivních dispozic žáků. Rozmanitost využívejte jako příležitost k budování respektu a oceňování různosti.

  • Dbejte o to, aby ve všech paralelních třídách měli žáci ke vzdělávání srovnatelné podmínky (tj. aby se v některých třídách nekoncentrovali učitelé, kteří jsou preferováni vedením školy nebo rodiči a aby v některých třídách žáci neměli kvalitnější materiální podmínky – např. více počítačů, dopláceného rodilého mluvčího pro výuku cizího jazyka jen pro některé žáky apod.).

Důležitá
 
  • ​Profilaci žáků přednostně řešte nabídkou volitelných předmětů (včetně předmětů různé úrovně obtížnosti), spíše než trvalým rozdělováním žáků do specializovaných/výběrových tříd.

úvodní vysvětlení
kritérium