Doporučení pro zkvalitnění sociálního rozvoje

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve výuce využívat výukové aktivity vedoucí k budování vzájemnému respektu, spolupráci, přijímání a uzavírání kompromisů apod.

  • Cíleně vytvářejte nebo vhodně využívejte reálné situace ve výuce (řešení výchovných problémů, modelování vhodného chování) pro rozvoj žáků v oblasti sociálních kompetencí.

Důležitá
 
  • ​Podporujte činnost žákovských samospráv (školní parlament).
  • ​V závislosti na podmínkách školy vyčleňte personální kapacity pro metodické vedení a kolegiální podporu (interní i externí mentoři, konzultanti) pedagogů v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje žáků.
  • ​Zaměřujte aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovných problémů mj. na rozvíjení osobnostních a sociálních kompetencí žáků.
  • ​Vytvořte podmínky pro činnost školního poradenského pracoviště a podporujte jeho činnost zaměřenou také na vytváření pozitivních vztahů, spolupráci, respekt, pochopení situace, vyjednávání, přijímání a uzavírání kompromisů apod.

úvodní vysvětlení
kritérium