Doporučení pro zkvalitňování přípravy vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Společně s pedagogy budujte vzdělávací prostředí, v jehož centru je žák a ve kterém jsou žáci uznáváni jako individuality. Změňte uvažování o výuce z „obor potřebuje“ na „žáci potřebují“. Zaměření na žáky neznamená ústup od požadavku kvality výsledků učení a vysokých očekávání.

  • Pro zlepšování v oblasti pedagogického plánování využívejte nástroje kolegiální podpory typu interního i externího mentoringu, koučinku, poradenství, služeb metodických kabinetů, pedagogických konzultantů apodů.

  • Využívejte příkladů inspirativní praxe v oblasti zavádění kolegiálních návštěv ve výuce (motivovat, seznámit pedagogy s přínosem a možnostmi získání inspirací pro vlastní činnost tak, aby docházelo ke zlepšování vlastní výuky).

Důležitá
 
  • ​Podporujte organizačně i finančně realizaci tandemové (párové) výuky – společná příprava, společná realizace, společná reflexe. Využijte prostředky nabízené v projektech, např. „Šablony“.
Méně důležitá
  • Podpořit prakticky zaměřené vzdělávání pedagogů rozvíjející jejich dovednosti efektivně plánovat výuku, posilovat vnitřní motivaci žáků k učení a kriticky myslet.

úvodní vysvětlení
kritérium