Doporučení pro zvyšování kvality komunikace pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější
 
  • Společně stanovte jasná a všem srozumitelná školní pravidla komunikace mezi žáky, mezi pedagogy, mezi žáky i pedagogy vzájemně a jejich dodržování vyhodnocujte.
Důležitá
  • Vzhledem k podmínkám školy využijte dostupné prostředky pro obousměrnou, vstřícnou a respektující osobní i distanční komunikaci s rodiči žáků a dalšími partnery školy.
  • Cíleně budujte školní kulturu pomocí sdílených kritérií. Například vytvořte, přijměte, sdílejte a naplňujte „kodex chování zaměstnance“, příp. „kodex chování žáka“, „etický kodex pedagoga “.
Méně důležitá
 
  • Podporujte zapojení pedagogů do různých forem DVPP zaměřených na jejich osobnostní a profesní rozvoj, zvláště na jejich komunikační dovednosti. Nabyté poznatky a dovednosti vzájemně sdílejte stejně jako zkušenosti z jejich využívání ve škole.

úvodní vysvětlení
kritérium