Doporučení pro provádění hodnocení pedagogů a poskytování zpětné vazby

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější
 
  • Systém hodnocení pedagogických pracovníků na škole vytvářejte a aktualizujte společně s pedagogy. Zvýšíte tím jejich schopnost vlastního hodnocení a přispějete k snazší akceptaci dohodnutých pravidel.
  • Seznamte všechny pedagogy s nastavenými pravidly pro hodnocení jejich práce. Ujistěte se, že všichni pravidlům porozuměli.
Důležitá
 
  • Zaveďte systém pravidelné analýzy a hodnocení činnosti pedagogů. Rozsah a výsledky této činnosti vyhodnocujte a využívejte pro další cílenou podporu pedagogů. Zvažujte nezbytný rozsah dokumentace, nejde o další papíry.
  • Zjišťujte potřeby pedagogů a poskytujte jim zpětnou vazbu, s cílem podpořit jejich osobní a profesní rozvoj. Využívejte pro tento účel i činnost mentorů a koučů, pokud je to ve vašich možnostech.
  • Plánujte (priority a jejich komunikace) a realizujte předvídatelnou a účelnou hospitační činnost s následnou reflexí a rozborem.
  • Podporujte různé formy sdílení zkušeností z výuky mezi pedagogy. Propojujte pedagogy i mimo jednotlivé předmětové komise, věnujte se průřezově aktuálním tématům. (kvalita výsledků učení, důkazy o učení, gramotnosti, aktivita žáků, samostatnost, využívání digitálních technologií, hodnocení, a další).
  • Podporujte a vytvářejte podmínky pro rozvíjení pedagogické sebereflexe a vzájemné reflexe. Podpořte reflektivní praxi zapojením specialistů typu metodiků, konzultantů, mentorů, supervizorů.
  • Využívejte naplno svých odborných kapacit. Spoléhejte na vlastní zkušenosti a úsudek. Realizujte kolegiální podporu ve velké míře vlastními silami uvnitř školy. (poradní a metodické orgány, uvádějící učitel, workshopy, tematické školní konference, práce interních mentorů, specialistů a koordinátorů). Rozvoj pedagogů nespočívá jen v účasti na seminářích DVPP.
Méně důležitá
 
  • Realizujte různé typy setkávání vedení školy s pedagogy, (např. rozhovory nad záměry osobního rozvoje pedagogů, personální, pohospitační, hodnotící, konzultační apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium