Doporučení pro vyhodnocování opatření

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Využívejte výsledků vlastní hospitační a kontrolní činnosti v rámci školy, případně externího hodnocení (ČŠI), pro ověření účinnosti dříve přijímaných opatření.

Důležitá
 
  • Seznamujte pracovníky školy s analýzou současného stavu, stavem očekávaným a opatřeními k jeho zlepšení. Provádějte se spolupracovníky společnou reflexi procesu naplňování přijatých opatření a vyhodnocujte jejich účinnost.

úvodní vysvětlení
kritérium