Doporučení pro zajištění úrazové prevence

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • ​ Zpracujte funkční systém úrazové prevence, který vychází z aktuálního znění právních předpisů, podmínek školy, rozpoznaných rizik a vyskytujících se úrazů zpracovaný školou nebo odborným konzultantem. Na základě zkušeností tento systém průběžně aktualizujte a berte v úvahu novelizace právních předpisů.

     

Důležitá
 
  • ​Pravidelně seznamujte žáky i pracovníky školy s možnými riziky a nebezpečnými situacemi, se kterými se mohou setkat, a prakticky nacvičujte správné chování v různých krizových situacích.
  • ​Doplňujte a zpestřujte nabídku vlastních akcí zapojením se do projektů a akcí s bezpečnostní tematikou, ochranou člověka za mimořádných situací, zdravotnickou tematikou pořádanými důvěryhodnými institucemi a organizacemi.
  • ​Využívejte spolupráci s policií, školiteli v požární ochraně a BESIP, armádou, zdravotnickými zařízeními apod. (případně spolupráci navázat) pro výukové aktivity v oblasti prevence úrazů a podpory zdravého životního stylu pro žáky i zaměstnance.
 

úvodní vysvětlení
kritérium