Doporučení pro komunikaci pravidel

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  •  Věnujte se podpoře efektivní komunikace uvnitř i vně školy. Nastavte jednoduchá a srozumitelná pravidla, používejte ověřené prostředky (žákovský parlament, schránka důvěry, školní časopis, školní rozhlas, třídnické hodiny apod.) a moderní on-line komunikační nástroje včetně sociálních sítí.
  • Při vytváření souboru pravidel a vnitřních předpisů a dokumentů usilujte o jejich jasnost a srozumitelnost tak, aby se s nimi mohli ztotožnit všichni spolupracovníci i žáci školy.
  • Zajistěte materiální vybavení umožňující využívat vnitřní komunikační systém (vybavení kabinetů a tříd výpočetní technikou, plně funkční zasíťování pro přenos dat).
Důležitá
 
  • Vyhodnocujte kvalitu vnitřní i vnější komunikace. Získávejte zpětnou vazbu od pedagogů, žáků i jejich rodičů (např. dotazníkovým šetřením, sociometrickým šetřením ve třídách, supervizí externího subjektu).
  • Vytvářejte podmínky pro zapojení zástupců jednotlivých aktérů vzdělávání ve škole do tvorby pravidel, která budou upravovat jejich působení ve škole a společně tak kultivujte vnitřní kulturu školy.
 

úvodní vysvětlení
kritérium